BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłyk-Musiał Ewa (Politechnika Warszawska)
Title
Badanie wartości Politechniki Warszawskiej w kontekście strategicznym
Research into Warsaw University of Technology Values in the Strategic Context
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 109-124, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Badania ankietowe, Szkolnictwo wyższe
Competitive advantage, Questionnaire survey, Higher education
Note
streszcz., summ.
Company
Politechnika Warszawska
Abstract
Formułowaniu i wdrażaniu strategii towarzyszą procesy, w trakcie których Uczelnia zdobywa nową wiedzę o otoczeniu, określa sposoby zarządzania kompetencjami oraz skutecznego i efektywnego wykorzystywania posiadanych lub możliwych do zdobycia zasobów, tak aby wyprzedzać konkurentów. Musi więc wiedzieć więcej od rywali o trendach rozwojowych oraz o sektorze uczelni wyższych, a także posiadać większe od nich zasoby i kompetencje, zawarte na przykład w posiadanych bazach danych i w umysłach pracowników. Zasoby te decydują o wartości uczelni. W badaniach zastanawiano się nad tym, jak mierzyć posiadane przez uczelnię zasoby decydujące o jej atrakcyjności i przewadze konkurencyjnej. Ważnym źródłem tej ostatniej jest ciągłe uczenie się i wykorzystywanie w tym celu więzi z interesariuszami. Skoncentrowano się więc na poznaniu motywów studiowania oraz postrzeganiu czynników sukcesu przez uczestników badań. (abstrakt oryginalny)

The development and implementation of a strategy is accompanied by processes during which the university gains new knowledge about its environment, defines ways of managing competencies as well as effective and efficient utilization of actually held or potential resources so as to overtake the competition. For this reason it must know more about development trends and the college education sector than its rivals, as well as have greater resources and competencies as contained in databases and the minds of its staff. These resources define the value of a university. The research looks at how to measure resources in the hand of the university, resources that determine its attractiveness and competitive edge. An important source of the latter is continuous learning and using ties with stakeholders to this end. Thus, it is discovering motive for studying as well as perceiving success factors by study participant that is the main focus. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bratnicki B.M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  2. Homans G.C. (1975), Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa.
  3. Kożusznik B. (2011), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
  4. Krupińska G., Stobińska K. (1996), Inwestowanie w pracownika. Koncepcje i praktyka zachodnich przedsiębiorstw i uniwersytetów, Poltext, Warszawa.
  5. Łukaszewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
  7. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Robbins S. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
  9. Sopińska A., Wachowiak P. (2005), Kluczowe czynniki sukcesu uczelni wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce, [w:] J. Rybicki (red.), Sukces organizacji. Strategie i innowacje, "Prace i Materiały WZ Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4.
  10. Masłyk-Musiał E. (2011), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu