BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji
Modern Enterprises Face the Challenges of Global Competition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 33-49, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Konkurencja globalna, Przewaga konkurencyjna, Kapitał ludzki, Wiedza, Innowacje, Czynniki egzogeniczne
Enterprises, Global competition, Competitive advantage, Human capital, Knowledge, Innovations, Exogenous factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano współczesne przedsiębiorstwo i jego wyzwania związane z globalną konkurencją. Postępująca globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. Toczy się walka o utrzymanie przewagi konkurencyjnej, którą można osiągnąć kreatywnym działaniem, przedsiębiorczością, wprowadzaniem zmian i innowacji, a przede wszystkim wiedzą, jaką posiadają zasoby i ludzie danej organizacji. Szybkie reagowanie na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu endogennym i egzogennym przedsiębiorstwa oraz ich antycypowanie wymaga profesjonalnego kierownictwa. Szczególna rola przypada menedżerom, którzy poza odpowiedzialnością za wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa odpowiadają za rozwój i dobro pracowników. Menedżer powinien być kreatywny, posiadać mądrość życiową, niezbędne umiejętności do wykorzystania talentów, jakie posiadają pracownicy i umieć wykorzystać szansę, jaką niesie globalizacja. O przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał ludzki, dlatego też należy dbać i szanować każdego pracownika, bez względu na hierarchię ważności zajmowanego stanowiska. (abstrakt oryginalny)

In the article shows the modern enterprise and its challenges from global competition. Advancing globalization rises before those many challenges. There is a struggle to maintain competitive advantage, you can be creative, entrepreneurial activity, introduction of changes and innovation and, above all, they know they have the resources of the people in your organization. Responding quickly to changes that occur in an endogenous and an exogenous companies and their anticipation requires a professional management. The specific role managers. Who outside of the responsibility for the economic performance of the company are responsible for the development and well-being of employees? Manager should be creative, have the wisdom of life, the necessary skills to use the talents of workers and be able to take advantage of the opportunity that is globalization. The prevalence of competitive human capital determines, therefore, care and respect of each employee, regardless of the order of priority of occupied position. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska St., Bohdziewicz P., 1998, Menedżer u progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 2. Borowiecki R., Rojek T., 2000, Kształtowanie procesów dostosowawczych i funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Czerska M., 2002, Ucząca się organizacja, [w:] Czerwiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Aspanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK - Dom Organizatora.
 4. Drucker P.F., 1994, Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna.
 5. Drucker P.F., 1990, Zarządzanie w XXI wieku, Freiburg im Bbreisgan.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin.
 7. Hejduk I.K., 2003, W drodze do przyszłości, Wyd. IOiZwP "ORGMASZ".
 8. Janowska Z., 2001, Eliminowanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce wobec wymogów Unii Europejskiej, "Humanizacja Pracy".
 9. Jaworski T.B., 2001, Wirtualny świat-implikacje zarządzania kadrami [w:] Wizja organizacji przyszłości, pod red. J. Gudej, Wyd. WSHiP.
 10. Kisielnicki J., Soroka H., 1991, Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet.
 11. Kuc B. R., 2003, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 12. Kubik K., 2001, Uwarunkowania sukcesu zawodowego kadry kierowniczej, SGH.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin.
 14. Niemczyk J., 2000, Organizacja ucząca się, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet.
 15. Pedler M., Aspinwall K., 1999, Przedsiębiorstwo uczące się, Petit.
 16. Perechuda K., 1998, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 17. Romanowska M., 2000, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Systemy informacji strategicznej, Difin.
 18. Sikorski C., 2000, Wolność w organizacji, Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma? Antykwa.
 19. Sudoł S., 2002, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora TNOiK.
 20. Zaliwski A., 2000, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu