BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Halavach Ema (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś), Rubakhau Aliaksandr (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Strategičeskij analiz razvitiâ agroturizma v Respublike Belarus'
Strategic analysis of agro tourism development in Belarus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 51-66, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Agroturystyka, Rozwój turystyki, Analiza strategiczna
Agrotourism, Tourism development, Strategic analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Agroturystyka powstała na skutek szybkiego rozwoju biznesu hotelarskiego w dużych strefach wypoczynkowych. W ostatnich czasach kierunki turystyki wiejskiej stają się coraz popularne spośród turystów którzy pragną spokoju, naturalnego środowiska, bezpośredniego kontaktu ze zwyczajami regionalnymi. Biznes agroturystyczny rejestruje rok do roku coraz większy wolumen sprzedaży, przyciągając znaczne inwestycje w tą branżę. W referacie prezentowane są kierunki światowe rozwoju agroturystyki i możliwości wykorzystania najlepszych praktyk międzynarodowych w Republice Białorusi. Rozpatrywane są warunki i perspektywy rozwoju agroturystyki w obwodzie Brzeskim. (abstrakt oryginalny)

The agricultural tourism has emerged as a consequence of the rapid development of the hotel industry in the big resort areas. Recently agricultural tourist destinations are becoming increasingly popular among tourists who prefer peace, environment, direct contact with local traditions. Agricultural tourist business registers from year to year, increasing sales, attracting more and more investment in this sphere of activity. The development of international destinations and the use of agro-tourism best practice in the Republic of Belarus are presented in the article. conditions and prospects for development of agro-tourism in the Brest region is considered. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Адамеску А.А., Аграрный туризм как инновационный фактор развития аграрно-промышленного комплекса / А.А. Адамеску, В.Ю. Воскресенский // Региональная экономика: теория и практика. - 2008. - № 13(70).
 2. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. М.: Ака- демия, 2005. - 192 с.
 3. Дмитлевский Ю.Д., Туристические районы мира. Смоленск: СГУ, 2000.
 4. Енджейчик И., Современный туристский бизнес. Экостратегии в управлении фирмой: пер. с пол. М.: Финансы и статистика, 2003.
 5. Зайченко Н.П., Полоник С.С., Богданович А.В., Основные положения национальной стратегии устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года // Белорусский экономический журнал. 2004. № 3.
 6. Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З "О туризме" в редакции Закона Республики Беларусь от 9 января 2007 года №206-3. http://www.pravo. By.
 7. Квебекская декларация по экологическому туризму / Программа ООН по окружающей среде, Всемирная туристская организация. Квебек, 2002.
 8. Лученок С.А., Агротуризм: мировой опыт и развитие в Республике Беларусь. Мн: БГЭУ, 2008.
 9. Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь 2006-2010 гг.
 10. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. Мн.: БелСЭНС, 1997.
 11. Папирян Г.А., Международные экономические отношения: экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000.
 12. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: статистический сборник. Нац. Стат. Ком. Респ. Бел. Минск, 2011.
 13. Храбовченко В.В., Экологический туризм. Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2003.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu