BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zizek Simona Sarotar (University of Maribor, Slovenia), Mule Matjaz Mulej (University of Maribor, Slovenia), Vaner MartinaVane (University of Maribor, Slovenia)
Title
Crisis and Requisite Holism of Individuals
Kryzys a wymagany holizm odrębności
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 67-76, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Zapobieganie kryzysowi, Synergia, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Crisis prevention, Synergy, Employees in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warunki niezbędne do zapobiegania powtórzeniu się (finansowych, gospodarczych, a także społecznych) kryzysów, a także do ich zniesienia, obejmują wymagalny holizm indywidualności. Dlatego organizacje powinny patrzeć na ludzi wielowarstwowo, nie tylko jako profesjonalnych podmiotów. W synergii, nie tylko indywidualnie określamy ludzi jako: (i) fizyczne, (ii) mentalne, (iii) społeczne, (iv) duchowe i (v) podmioty gospodarcze, postrzegane poprzez wymagania, choć nie absolutnie holistyczne odzwierciedlenie stosunkowo stałych cech, dzięki którym jednostki różnią się od siebie nawzajem, a także jako wyspecjalizowanych profesjonalistów. Wszystkie te i inne atrybuty tworzą efekt synergii. Tak więc, możemy zdefiniować wymagany holizm pracownika jako istniejącą świadomą indywidualność: - osoba fizyczna odpowiednio stosująca aktywne technik w celu uzyskani równowagi fizycznej, - podmiot mentalny, sentyment wzbogacanie, percepcja, umysł i wola za pomocą technik równoważenia życia, - podmiot społeczny, budowanie jakości komunikacji z innymi technikami pracy zawodowej i rozwoju i integralności społecznej, - istoty duchowej, tęsknota do samorealizacji i sensu życia za pomocą technik duchowego rozwoju, - podmiot gospodarczy, starając się zaspokoić swoje potrzeby materialne jako osoba, członek rodziny, współpracownik i jako członek szerszej społeczności. W ten sposób zachowanie osób, które chcą praktykować współpracę interdyscyplinarną, staje się społecznie odpowiedzialne. Jest to możliwa propozycja na odpowiedź na kryzys, który pojawiły się w 2008 roku, stąd indywidualności ewoluują od bycia jedynie jednostkami do wymaganych holistycznych twórców, którzy korzystają z subiektywnego i obiektywnego bogactwa więcej niż inni. (abstrakt oryginalny)

Prerequisites for prevention of repetition of (financial, economic and also social) crises, as well as for their abolition, include requisitely holistic individuals. Hence the organizations should look at humans as multilayered, not only as professional entities. In synergy, not only individually, we define humans as: (i) physical, (ii) mental, (iii) social, (iv) spiritual, and (v) economic entities, marked by requisitely, though not absolutely holistic pattern of relatively permanent characteristics, due to which the individuals differ from each other, and also as specialized professionals. All these and other attributes form synergies. Thus, we define the requisite holism of an employee as an individual existing and conscious of self as: - pysical person respectively, implementing active techniques to gain physical balance, - mental entity, enriching sentiment, perception, mind and will-power by life balancing techniques, - social entity, building quality communication with others by the techniques of professional and working development and social integrity, - spiritual entity, longing after self-actualization and the sense of life, carrying it into effect by the techniques of spiritual development, - economic entity, striving to satisfy her material needs as a person, family member, co-worker and as a member of a wider society. In this way the behaviour of individuals, who are willing to practice interdisciplinary cooperation, becomes socially responsible. It offers a possible answer to crisis, arisen in 2008; hence the individuals evolve from being merely owners to requisitely holistic creators, who enjoy subjective and objective welfare more than the others. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Božičnik S., Ećimović T. and M. Mulej, editors (2008). Sustainable future, requisite holism, and social responsibility; Maribor; ANSTED University, Penang in co-operation with SEM Institute for climate change, Korte, and IRDO Institute for Development of Social Responsibility; on CD.
 2. Diener E., Seligman EPM. (2004). Beyond Money; Tovard an Economy of Well Being. Psyhological Science in the Public Interest 5(1): 1-31.
 3. Dyck R. G. (2008). Democracy and its imperatives for a new social contract; Proceedings of the 9rd International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment STIQE 2008 (ed M. Mulej et al), Maribor, Institute for Entrepreneurship and Small Business Management, at Faculty of Economics and Business, University of Maribor, and Slovenian Society for Systems Research, Maribor (pp 27-34).
 4. Estulin D. (2008). Skupina Bilderberg - Gospodarji globaliziranega sveta; Mengeš; Ciceron; Available on: http://www.ciceron.si/site/images/stories/ciceron/pdf/skupina_bilderber g_odlomki.pdf
 5. François C. (ed) (2004). International encyclopedia of systems and cybernetics. 2nd ed. Part I. and Part II; München; K.G. Saur,
 6. Goerner S., Dyck R. G. and D. Lagerroos (2008); The New Science of Sustainability. Building a Foundation for Great Change; Triangle Center for Complex Systems; Chapel Hill, N.C.
 7. Halimi S. (2008). Misliti nemisljivo; Monde diplomatique v slovenščini, 4.11.2008 (pp 1).
 8. Klein N. (2009). Doktrina šoka: razmah uničevalnega kapitalizma; Ljubljana; Mladinska knjiga.
 9. Kovač B. (2008). Finančna kriza: Kapitalizem je postal žrtev svojega uspeha. Krizo je ponovno povzročila filozofija prostega trga; Available on: http://juregrm.blogspot.com/2008/04/finanna-kriza-dr-bkova. html.(5.4.2008)
 10. Mautner T. (1995). A dictionary of philosophy; Oxford; Blackwell Publishers Ltd.
 11. Merriam-Webster's Online Dictionary. Available on: http://www.merriamwebster. com/dictionary/holism (25.3.2009)
 12. Mrak M. (2008). Dosedanje ukrepanje za obvladovanje finančne krize in osnovne usmeritve za njeno sistemsko reševanje; Globalna finančna kriza in eko strategije podjetij: dopolnjevanje in nasprotovanje? (ed J. Prašnikar in A. Cirman), Časnik Finance (pp 69-83).
 13. Mulej M. (1974). Dialektična teorija sistemov in ljudski reki; Naše gospodarstvo Vol. 21, No. 3-4 (pp 207-212).
 14. Mulej M. (1979). Ustvarjalno delo in dialektična teorija sistemov; Razvojni center; Celje (pp 61).
 15. Mulej M. (1992). Programski vidiki managementa. Področje 5; Maribor; UM, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
 16. Mulej M. (2006). Why Slovenia has not reached a sufficient level of innovation - reasons of economic and cultural development; Naše gospodarstvo, 2006, Vol. 52, No. 3/4, (pp 39-48).
 17. Mulej M. (2010). Stop hating your children and grandchildren, please; Systems Research and Behavioral Science, 27, 1: 113-123. (Untitiled book review).
 18. Mulej M. and A. Hrast. (2008). Družbena odgovornost podjetij; Proc. 2rd Konferenca nevladnih organizacij Podravja: Skupaj smo močnejši, Maribor (pp 41-52).
 19. Mulej M. and S. Kajzer (1998a). Tehnološki razvoj in etika soodvisnosti; Raziskovalec, Vol. 28, No. 1.
 20. Mulej M. and S. Kajzer (1998b). Ethic of interdependence and the law of requisite holism; Proceedings of the 1rd International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment STIQE 1998 (ed M. Rebernik and M. Mulej, Maribor (pp 56-67).
 21. Mulej M., Božičnik S., Ženko Z. and V. Potočan (2009). Nujnost in zapletenost ustvarjalnega sodelovanja za inoviranje in pot iz krize 2008; Proc. 3rd IRDO (ed. Mulej and Hrast), Maribor; v tisku (pp 1).
 22. Mulej M. et al (2008). Invencijsko-inovacijski management z uporabo dialektične teorije sistemov (podlaga za uresničitev ciljev evropske unije glede inoviranja); Ljubljana; Inštitut za inovacije in tehnologijo Korona Plus d.o.o.
 23. Mulej Matjaž et al (2000). Dialektična in druge mehkosistemske teorije: (podlage za celovitost in uspeh managementa); Maribor; Ekonomskoposlovna fakulteta (pp 33, 73-74).
 24. Prašnikar J. and A. Cirman (ed.) (2008). Globalna finančna kriza in eko strategije podjetij: dopolnjevanje in nasprotovanje?; Časnik Finance (pp 7 and 11).
 25. Sruk V. (1995). Filozofija; Cankarjeva založba; Ljubljana.
 26. Šarotar Žižek, S. (2012). Vpliv psihičnega dobrega počutja na temelju zadostne in potrebne osebne celovitosti zaposlenega na uspešnost organizacije. Doktorska disertacija. Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.
 27. Štefančič M. (2008). Diktatura šoka; Mladina, Available on: http://www.mladina.si/tednik/200801/clanek/nar-tema-- marcel_stefancic_jr/. [19. 3. 2009]
 28. Toth G. (2008). Resnično odgovorno podjetje; Ljubljana; GV Založba.
 29. Treven S. and M. Mulej (2005). Teorija sistemov, inovativna družba in management stresa v delovnem okolju; Naše gospodarstvo; Vol. 51, No. 3/4 (pp 56-63).
 30. Wikipedia. Available on: http://en.wikipedia.org/wiki/Holism
 31. Senge P., Scharmer C.O., Jaworski J. and B.S. Flowers (2004). Presence - Exploring Profound Change in People, Organizations, and Society; New York; Doubleday (pp 5).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu