BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Determinants of Quality Management System in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 109-123, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Doskonalenie organizacji, Wdrażanie systemu ISO, Wyniki badań
Integrated quality management systems, Organisation improving, Implementation of ISO quality system, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Uwzględnienie priorytetu jakości w organizacji to poszukiwanie możliwości stałego doskonalenia procesów w kontekście ich sprawności operacyjnej, jak i zdolności do zaspokajania stwierdzonych i przyszłych potrzeb klienta. Oznacza to brak tolerancji dla błędów. Jakość przyniesie firmie wymierne korzyści tylko wówczas, gdy będzie stanowić silnie zintegrowany system z pozostałymi elementami organizacji i zostanie przeniesiona z płaszczyzny operacyjnej na poziom strategiczny. System zarządzania jakością może okazać się najlepszym sposobem na utrzymanie, a także zwiększenie zysku. W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki wywiadu i ankiety. (abstrakt oryginalny)

Taking into account the priority of quality in the organization to seek opportunities for continuous improvement of processes in the context of their operating efficiency as and ability to satisfy stated and future needs. This means no tolerance for mistakes. The quality will bring measurable advantages only if it is a highly integrated system with the rest of the organization and will be transferred from the plane operating on a strategic level. The quality management system may be the best way to maintain and increase profit. The paper presents the conditions of the system of quality management in the enterprise based on studies using the method of diagnostic survey using interview and survey techniques. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005.
  2. Konholm J., ISO 9000-wymagania bez tajemnic, WN ALFA-WERO, Warszawa 1998.
  3. Sokołowicz W., Srzednicki A., ISO-system zapewnienia jakości, C.H.BECK, Warszawa 2004.
  4. Toruński J., Wdrażanie systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na przykładzie urzędu miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 80, Seria: Administracja i Zarządzanie 7(2009).
  5. Wawak S., Zarządzanie jakością-Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
  6. Wojciechowski H., ISO 9000 w praktyce, ODDK, Gdańsk 2000.
  7. Wyrębek H., System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie 8(2009).
  8. Wyrębek H., Zarządzanie jakością w organizacjach edukacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarządzanie 10(2009).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu