BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Budowanie kapitału ludzkiego z wykorzystaniem niematerialnych narzędzi motywowania w świetle badań empirycznych
Building Human Capital with the Use of Immaterial Motivation Tools on the Basis of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 125-142, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zasoby niematerialne, Motywowanie pracowników
Intellectual capital management, Intangible assets, Motivating employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie zasobami niematerialnymi jest dziś warunkiem koniecznym przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Kluczową kompetencją staje się efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników oraz jego rozwój nie byłyby jednak możliwe bez skutecznego systemu motywowania pracowników. W obliczu rosnących oczekiwań zatrudnionych, priorytetem jest doskonalenie motywowania niematerialnego. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie, czy w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami narzędzia niematerialne są wykorzystywane do budowy kapitału ludzkiego organizacji. (abstrakt oryginalny)

Effective management of immaterial resources is now a necessary condition for survival and growth of any organization. Key competence becomes effective human capital management. The use of the intellectual potential of employees and its development would not have been possible without an efficient system of motivating employees. In the face of rising expectations of employees becomes a priority for improving motivation immaterial. This article aims to answer the question whether in practice the immaterial tools are used to build human capital organization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk B., Partycypacja, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 12.
 2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
 3. Czarniawska Cz., Motywacyjne problemy zarządzania, PWN, Warszawa 1998.
 4. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998.
 5. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1998.
 7. Gilley J.W., Career Development as a Partnership, "Personnel Administrator" 1998 nr 33.
 8. Hackman J.R., Work Design, [w:] J.R. Hackman, L.L. Suttle (red.), Improving Life at Work, Goodyear, Santa Monica, 1977.
 9. Hessellbein F. (red.), Organizacja przyszłości, Fundacja Druckera, Warszawa 1998.
 10. Jamka B., Kierowanie kadrami - pozyskiwanie i rozwój pracowników, SGH, Warszawa 1997.
 11. Kozioł L., A. Piechnik-Kurdziel, J. Kopeć, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteczka pracownicza, Warszawa 2002.
 12. Kozioł L., Motywacja do pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 13. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 14. Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002.
 15. Locke E., Toward a Theory of Task Performance and Incentives, "Organizational Behavior and Human Performance" 1968, t. 3.
 16. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 17. Mendel T., Zarządzanie partycypacyjne w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 1986.
 18. Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 19. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 20. Pietroń-Pyszcze A., Motywowanie pracowników. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Marina, Warszawa 2007.
 21. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 22. Sajkiewicz A., Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 23. Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
 24. Skrzypek E. (red.), Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa Future 2002, Wydawnictwo UMCS Lublin 2002.
 25. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 26. Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 27. Zbiegień-Maciąg L., Współczesne tendencje motywowania do pracy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu