BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach
The Meaning of the FMEA Method in Quality Management in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (19), 2012, nr 92, s. 151-165, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie jakością, Analiza przyczyn i skutków wad
Enterprises, Quality management, Failure mode and effects analysis (FMEA)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cechą każdej organizacji jest dążenie do osiągnięcia sukcesu i w tym celu, w ramach organizacji, prowadzone są starania, aby zarządzanie i nadzorowanie odbywało się w sposób systematyczny i przejrzysty. Zostało, bowiem stwierdzone, że sukces w dużym stopniu zależy od wdrożenia i utrzymania metody ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i uwzględniania potrzeb wszystkich stron zainteresowanych organizacją i jej wyrobem. Celem FMEA jest konsekwentne i trwałe eliminowanie wad (słabych miejsc) wyrobu lub procesu produkcji (np. procesów obróbki) poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich - o udowodnionej skuteczności - środków zapobiegawczych. Unikanie wystąpienia rozpoznanych, a także jeszcze nieznanych wad w nowych wyrobach i procesach poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń z jego przeprowadzonych analiz. Cele FMEA są również zgodne z zasadą ciągłego doskonalenia. W artykule przedstawiono uwarunkowania wdrażania metody FMEA w przedsiębiorstwie oraz podano wyniki wybranych badań dotyczących stosowania metod i instrumentów wspomagających proces zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

A feature of any organization is to strive for success and for that purpose, the organization is sought that the management and supervision is undertaken in a systematic and transparent manner. It was, in fact found that success depends largely on the implementation and maintenance methods for continuous improvement of management system and incorporate the needs of all stakeholders in the organization and its product. The purpose of FMEA is a consistent and permanent elimination of defects (weak points) of the product or production process by identifying the real causes of their formation and use of appropriate - proven effective - means of prevention. Avoidance of identified, as well as yet unknown defects in new products and processes through the use of knowledge and experience of its analyzes. FMEA objectives are also consistent with the principle of continuous improvement. The paper presents the conditions of implementation of FMEA methods in the enterprise and gives the results of selected studies on the use of methods and instruments to support the process of quality management in manufacturing companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004.
  2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
  3. Wyrębek H., System zarządzania jakością w sektorze gospodarki żywnościowej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 81, Seria: Administracja i Zarządzanie 8(2009).
  4. Wyrębek H., Znaczenie komunikacji w procesie doskonalenia jakości na przykładzie banku, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej nr 85, Seria: Administracja i Zarządzanie 12(2010).
  5. Łunarski J., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 1998.
  6. Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wyd. WPISZ, Warszawa 1998.
  7. Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
  8. Tronem L., Ocena zgodności i zapewnienia jakości, Materiały konferencyjne, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu