BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Janina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola kapitału zagranicznego w modernizacji gospodarki nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej : aspekty porównawcze
The Role of Foreign Capital in Modernising the Economies of New EU Member States : Comparative Aspects
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 9, s. 107-122, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rola kapitału zagranicznego w gospodarce, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Modernizacja
Role of foreign capital in economy, Direct investments, Foreign investment, Modernization
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena roli BIZ w modernizacji wybranych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem jest również próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu firmy z udziałem kapitału zagranicznego wpływają na zmiany ekonomiczne w tych krajach. Zakres geograficzny analizy został ograniczony do czterech nowych krajów członkowskich UE, tj. Czech, Polski, Węgier i Słowacji. (fragment tekstu)

The inflow of foreign capital to new member states in the form of foreign direct investment plays a significant role in the development of their economies; however, asymmetry may be recorded in terms of global and intra-community flows of capital in new and old member states. The increasing significance of foreign direct investment in new member states confirms an increase in the flow of per capita aggregated values as well as their share in national investment outlays and GDP. The modernisation of the economies of new member states (Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia) involves changes to the structure of foreign direct investment in favour of technologically advanced industrial processing and an increasing share of foreign investment in R&D projects as well as the recruitment of research staff in these countries. In addition to that, foreign investors strengthen the export potential of host countries, which is confirmed by the case of Poland. New EU member states also engage in overseas investment projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agarwal J.P., Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1980, nr 4.
 2. Buckley P.J., Casson M., The Future of Multinational Enterprise, MacMillan Press, London 1976.
 3. Casson M., Alternatives to the Multinational Enterprise, MacMillan Press, London 1979.
 4. Cohen S.D., Multinational Corporations and Foreign Direct Investment. Avoiding Simplicity, Embracing Complexity, Oxford University Press, Oxford 2007.
 5. Dunning J.H., Explaining Changing Patterns of International Production: In Defence of Eclectic Theory, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1979, nr 4.
 6. Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studies" 1988, nr 1.
 7. Dunning J.H., Trade Location of Economic Activities and the MNE: A Search for an Eclectic Approach [w:] The International Allocation of Economic Activities. Proceedings of a Nobel Symposium Held in Stockholm, red. B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman, MacMillan Press Ltd, London-Basingstoke 1977.
 8. Foreign Direct Investment and Development, UN, New York-Geneva 1999.
 9. Gray H.P, Macroeconomic Theories of Foreign Direct Investment: An Assessment [w:] New Theories of Multinational Enterprise, red. A.M. Rugman, London-Canberra 1982.
 10. Hennart J.H., A Theory of Multinational Enterprise, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1982.
 11. Hymer S.H., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment, The MIT Press, Cambridge-London (1960) 1976.
 12. Knickerbocker F.T., Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise, Harvard University, Boston 1973.
 13. Lall S., Narula R., Foreign Direct Investment and Its Role in Economic Development: Do We Need a New Agenda? [w:] Understanding FDI-assisted Economic Development, red. S. Lall, R. Narula, Routledge, London-New York 2006.
 14. Molle W., The Economics of European Integration (Theory, Practice, Policy), Aldershot, 1990.
 15. Molle W., Morsink R., Intra-European Direct Investment [w:] Multinationals and Europe 1992. Strategies for the Future, red. B. Burgenmeier, J.L. Mucchelli, London 1991.
 16. Pelkmans J., Economics of European Integration. Methods and Economic Analysis, Longman, Harlow-New York 1997.
 17. Rugman A.M., Internationalization as a General Theory of Foreign Direct Investment: A Re-Appraisal of Literature, "Weltwirtschaftliches Archiv. Review of World Economics" 1980, Bd. 116.
 18. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1996.
 19. Witkowska J., Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współzależności, perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 20. World Investment Report 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, UN, New York-Geneva 1999.
 21. World Investment Report 2001. Promoting Linkages, UN, New York-Geneva 2001.
 22. World Investment Report 2006. FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, UN, New York-Geneva 2006.
 23. World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UN, New York-Geneva 2009.
 24. World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, UN, New York-Geneva 2010.
 25. World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database, UN, 2009.
 26. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 27. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomicznospołecznej w Unii Europejskiej i umiędzynarodowienie rynków nowych krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 28. Yannopoulos G.N., Foreign Direct Investment and European Integration. The Evidence from Formative Years of the European Community, "Journal of Common Market Studies" 1990, vol. 28, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu