BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Czesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa
Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 407, s. 33-45, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Negocjacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo, Otoczenie przedsiębiorstwa, Organizacja
International negotiations, Enterprises, Enterprise environment, Organisation
Note
rez., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wstępny opis roli negocjacji międzyorganizacyjnych jako czynnika równowagi przedsiębiorstwa (organizacji). Należy przy tym dodać, że prezentowane w opracowaniu koncepcje nie dotyczą jedynie przedsiębiorstwa, Jęcz odnoszą się również do innych organizacji (instytucji), takich jak szkoły, uczelnie, jednostki administracji publicznej, czy też instytucje służby zdrowia itp. (fragment tekstu)

The accelerated changes that are taking place in the environment of an enterprise under the conditions of the market economy cause that such issues as modifications of organization, its balancing, its ability to adjust to the external conditions gain in importance. The aim of the present article is to describe in a preliminary way, the role of negotiation between particular structures of an enterprise to ensure its balanced functioning. lt should be mentioned here that the conceptions presented in the article relate not only to an enterprise, but also to other organizations / institutions / such as schools. universities, public administration offices and health care institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Axelrod R., Fhe Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 3. Bertalanffy von L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 4. Brams S.J., Negotiation Games. Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration, Routledge, New York 1990.
 5. Dąbrowski P., Specyfika negocjacji wewnątrzorganizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 6. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 7. Jantsch E., Waddington C.H., red., Evolution and Consciousness: Human Systems in Transition, Addison-Wesley, Reading 1976.
 8. Kondo T., Some Notes on Rational Behavior, Normative Behavior, Moral Behavior and Cooperation, "Journal of Conflict Resolution" 1990, vol. 34, nr 3.
 9. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 10. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 11. March G.J., Simon H.A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 12. Maynard Smith J., Evolution and the Theory of Games, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 13. Mesjasz C., Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji, "Prakseologia" 1990, nr 3-4 (108-109).
 14. Mesjasz C., Negocjacje międzyorganizacyjne w zarządzaniu, w: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, AE, Kraków 1990 (maszynopis).
 15. Mintzberg H., Power in Around Organizations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1983.
 16. Mintzberg H., The Effective Organization: forces and Forms, "Sloan Management Review" 1991, Winter.
 17. Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 18. Peters T., Thriving on Chaos. Handbook for a Management Revolution, Alfred A. Knopf, New York 1987.
 19. Stabryła A., Modelowanie struktury organizacyjnej, w: Doskonalenie struktury organizacyjnej, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu