BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galor Zbigniew (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Title
Oskara Langego teoria własności spółdzielczej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2004, s. 255-268, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Spółdzielczość, Własność w gospodarce, Ekonomiści
Cooperative movement, Ownership in economy, Economists
Lange Oskar
Abstract
Ujęcie własności spółdzielczej przez Oskara Langego stanowi nie tylko rezultat rozległych studiów literaturowych autora "Ekonomii politycznej", ale takie wynik jego praktycznych obserwacji zmian miejsca spółdzielczości w gospodarce polskiej przed i po drugiej wojnie światowej czy także osobistych doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego. Teoria własności spółdzielczej O. Langego jest integralną częścią jego ogólnej teorii własności oraz podstawą koncepcji spółdzielczości. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chołaj H.: Uwagi o różnicy pomiędzy własnością spółdzielczą a własnością państwową w socjalizmie. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1968, nr 1.
 2. Chołaj H.: Socjalizm a kwestia rolna. Warszawa 1976.
 3. Chołaj H.: Stosunki własności a budowa rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. "Kultura i Społeczeństwo" 1976. nr 2.
 4. Drewnowski J.: Autobiografia. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1990, nr 4.
 5. Engels F.: List do Augusta Bebla, 20 stycznia 1886 roku. W: K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 36. Warszawa 1976.
 6. Erdei F: Teoretyczne zagadnienia spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1969", nr 3.
 7. Gersdorf M.: Wkład myśli prawniczej w kształtowanie i realizację instytucji prawa spółdzielczego w Polsce Ludowej. W: Myśl spółdzielcza doby współczesnej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez SIB w dniu 6 grudnia 1973 r. Warszawa 1976.
 8. Kleer J.: Oskara Langego teoria spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1980, nr 3.
 9. Kleer J.: Teoria konfliktu podstawą teorii spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1976, nr 3.
 10. Kozyr-Kowalski S.: Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 11. Lange O.: Dzieła. Socjalizm. T. 2. PAN-PWE. Warszawa 1973.
 12. Lange O.: Dzieła. Ekonomia polityczna. T. 3. PAN-PWE. Warszawa 1975.
 13. Lange O.: Dzieła. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. T. 8. PAN-PWE, Warszawa 1986.
 14. Lange O.: Wybór pism. Droga do socjalizmu. T. 1. PWN, Warszawa 1990.
 15. Lenin W.I.: O podatku żywnościowym - znaczenie nowej polityki i jej nauki. W: W.I. Lenin: Dzieła wybrane. T. 4. Warszawa 1978.
 16. Piwowarun T.: Co to jest własność - spoty we współczesnej myśli ekonomicznej. W: Własność: gospodarka a prawo. Studia z marksistowskiej teorii własności. Red. S. Kozyr-Kowalski. PWN, Warszawa 1977.
 17. Roelants B., Spółdzielnie pracownicze i rozwój społeczno-ekonomiczny. "Vademecum Spółdzielczości" 1999, nr 10.
 18. Sikora W.: Krytyka burżuazyjnych interpretacji stosunków własności i zarządzania w gospodarce socjalistycznej. W: Krytyka burżuazyjnych koncepcji gospodarki socjalistycznej. Red. J. Olsiewicz. Warszawa 1973.
 19. Stalin J.W.: Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Warszawa 1952.
 20. Strzyżowska-Kamińska M.: Własność socjalistyczna jako kategoria ekonomiczna. Warszawa 1976.
 21. Szer S.: Własność spółdzielcza z wyjątkiem własności spółdzielni produkcyjnych w rolnictwie. Warszawa 1960.
 22. Taylor E.: O istocie spółdzielczości. Poznań 1946.
 23. Własność: gospodarka a prawo. Studia z marksistowskiej teorii własności. Red. S. Kozyr-Kowalski. PWN, Warszawa 1977.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu