BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cegłowski Bartłomiej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa
Application of Breakeven Revenue Concept in Assessment of Projects That Add to Company Value
Source
Przegląd Organizacji, 2012, nr 2, s. 27-30, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Decyzje inwestycyjne, Wartość przedsiębiorstwa, Projekty inwestycyjne, Ocena projektu
Investment decisions, Enterprise value, Investment project, Project evaluation
Note
summ.
Abstract
Mimo że w literaturze przedmiotu temat analizowania opłacalności inwestycji został szczegółowo opisany, w praktyce wciąż występują problemy z implementacją teorii w praktyce. Powodów takiej sytuacji może być kilka. W przypadku metod zaliczanych do analizy wstępnej (np. okres zwrotu) zwraca się uwagę na zbyt daleko idące uproszczenia. Z kolei metody bardziej zaawansowane (np. NPV, EVA) wymagają wiedzy z zakresu prognozowania przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej. W artykule zaprezentowana została opracowana przez autorów metoda, która pozwala wykorzystać zalety wymienionych narzędzi i przy pomocy jednego wzoru wyznaczyć łatwą do interpretacji wartość przychodów, przy których NPV wyniesie 0, a więc finansujący otrzymają zwrot z inwestycji na wymaganym poziomie. (abstrakt oryginalny)

Despite the fact that the literature of finance comprehensively describes the issue of financial analysis of on investment projects, some problems still occur in real life when making an attempt to implement the theory into practice. There are several reasons that may lead to such situations. For methodologies classified as preliminary analysis (e.g. payback period), simplifications going too far are often highlighted. In turn, more advanced methods (e.g. NPV or EVA) require the knowledge of cash flow projections and discounting. In this article, the authors present a method they developed that allows its user to take the advantages of presented tools and to determine, using one formula, an easy-to-interpret amount of revenues for which NPV equals 0, i.e. the finance providers are to earn the return on investment they expect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BENNOUNA K., MEREDITH G.G, MARCHANT T., Improved Capital Budgeting Decision Making: Evidence from Canada, "Management Decision" 2010, vol. 48, no. 2.
  2. GRAHAM J.R., HARVEY C.R., The Theory and Practice of Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 60.
  3. JOG V.M., ASHWANI K.S., Capital Budgeting Practices in Corporate Canada, "Financial Practice and Education" 1995, vol. 5, no. 2.
  4. FERNANDEZ P., Valuing Companies by Cash Flow Discounting: Ten Methods and Nine Theories, "Managerial Finance" 2007, vol. 33, no. 11.
  5. MAĆKOWIAK E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
  6. MERCHANT K.A., Measuring General Managers' Performances Market, Accounting and Combination-of-Measures Systems, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2006, vol. 19, no. 6.
  7. NITA B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. OSTASZEWSKI J., CICIRKO T., KRECZMAŃSKA-GIGOL K., RUSSEL P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
  9. RYAN P.A., RYAN G.P., Capital Budgeting Tools of the Fortune 1000, "Journal of Business and Management" 2002, vol. 8, no. 4, www.sternstewart.com/ ?content=history&p= 1990s
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu