BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecki Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ochrona środowiska : Polska na tle krajów UE i OECD
Environmental Protection : Poland in Comparison with the EU Member States and OECD Member Countries
Source
Przegląd Organizacji, 2012, nr 2, s. 31-34, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Porównania międzynarodowe, Obszary chronione, Wydatki na ochronę środowiska, Odpady komunalne
Environmental protection, International comparisons, Protected area, Expenditures on environmental protection, Commercial wastes
Note
summ.
Abstract
Koncepcją, która zyskała w ostatnich latach na popularności, jest zrównoważony rozwój. Myślą przewodnią powstania tej koncepcji było dostrzeżenie konieczności wzrostu świadomości ludzi, w tym przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej itd., związanej z konsekwencjami dla środowiska, wynikającymi z rozwoju gospodarczego. Ponieważ ze zrównoważonym rozwojem najczęściej kojarzona jest ochrona środowiska, dlatego też podjęto w artykule kwestię oceny ochrony stanu środowiska w Polsce na tle innych krajów. Postawiono tezę, że w Polsce następuje znaczna poprawa jakości stanu środowiska, ale mimo to stan jest nadal niezadowalający i wymaga dalszych działań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is an issue that has recently become particularly popular. A keynote of this concept involves noticing the necessity to improve awareness among people, including entrepreneurs, administrative staff, etc., about consequences arising from economic development to the environment. Since sustainable development is most often equated with environmental protection, the analysis covered a number of aspects, i.e. environmental protection in Poland compared to other countries. A thesis has been formulated, namely that environmental protection is subject to gradual improvement in Poland, yet it is still unsatisfactory and requires further actions in this scope. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BURCHARD-DZIUBIŃSKA M., Wdrażanie koncepcji ekorozwoju przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, w: Wdrażanie polityki ekorozwoju, ESES i ZN Oddział Polski, Kraków 1994.
 2. Dz. U. nr 62, poz. 627 i nr 115, poz. 1129.
 3. Dz. U. nr 74, poz. 676, nr 113, poz. 984.
 4. Dz. U. nr 153, poz. 1271.
 5. KLIMCZAK B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. Ochrona środowiska w 2010 roku, GUS, Warszawa 2010.
 7. PIONTEK F., Górnictwo węgla kamiennego a kategoria efektywności i programowanie zrównoważonego rozwoju, w: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, AGH, Komitet Górnictwa PAN, Ustroń 15-17 września 1995.
 8. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa 2002.
 9. RYBAK M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. WITEK-CRABB A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, w: H. BRDULAK (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 11. Uchwala Sejmu RP z 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju, "Monitor Polski" 1995, nr 4, poz. 47.
 12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1994, nr 49, poz.196, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu