BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojna Beata
Title
Unia Europejska wobec arabskiej wiosny : problemy i dylematy nowego partnerstwa
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2011, nr 3, s. 7-20
Keyword
Polityka międzynarodowa, Partnerstwo strategiczne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Przemiany polityczne
International politics, Strategic partnership, International security, Political changes
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Tunezja, Egipt, Libia
Tunisia, Egypt, Libya
Abstract
Zmiany w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz deklaracje państw członkowskich i instytucji unijnych, które przedstawiają w ostatnim czasie swoje własne ambitne wizje nowej polityki śródziemnomorskiej i apelują o podejmowanie odważnych decyzji, świadczą o tym, że kreślenie czarnych scenariuszy jest prawdopodobnie przedwczesne. W gruncie rzeczy nowa polityka wobec sąsiadów to w dużej mierze kwestia woli politycznej, a ta znacznie wzrosła w związku ze zmianami zachodzącymi w państwach arabskich. Nie ulega wątpliwości, że już obecnie pojawia się w UE oraz jej państw członkowskich nowe myślenie o tym, iż stabilizacja nie może się odbywać kosztem demokratyzacji, a sąsiedztwo ma znaczenie fundamentalne dla funkcjonowania UE i jej członków. Oczywiście bez politycznej woli południowych sąsiadów niewiele uda się zrobić. Warto również pamiętać, że UE nie jest jedynym aktorem obecnym w basenie Morza Śródziemnego. Bliska współpraca i koordynacja unijnych działań z USA, Turcją oraz pozostałymi państwami aktywnymi w regionie może mieć realny wpływ na dalszy przebieg społeczno-politycznych i gospodarczych zmian w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 3101st Foreign Affairs Council Meeting, Luxembourg, 20.06.2011 - http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122937.pdf, s. 14.
 2. Barcelona Declaration Adopted at the Euro-Mediterranean Conference, 27-28.11.1995 - http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
 3. Catherine Ashton EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President of the European Commission Remarks by the High Representative/Vice President Catherine Ashton at the End of Her Visit to Tunisia, 14.02.2011 - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&fonnat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 4. Council Conclusions on Libya, 3076th Foreign Affairs Council Meeting, 21.03.2011 -www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/120065.pdf
 5. Council Conclusions on Tunisia, 3065th Foreign Affairs Council Meeting, 31.01.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/l19051 .pdf
 6. Council Imposes Assets Freeze, 7.02.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/l19202.pdf
 7. Declaration Adopted by the Extraordinary European Council, Brussels, 11.03.2011, punkt 14 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119780.pdf
 8. Dziesiąta rocznica Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Program pracy mający na celu sprostanie wyzwaniom najbliższych pięciu lat, KOM (2005) 139 końcowy, Bruksela, 12.04.2005, s. 3, http://eur-lex.europa.eii/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0139: FIN:PL:PDF.
 9. EEAS Senior Officials' Mission to Tunisia, 26.01.2011 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/l18956.pdf
 10. EU Imposes Arms Embargo and Targeted Sanctions, 28.02.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119524.pdf
 11. The European Commission Facilitates Support to Evacuate Europeans from Libya, 23.02.2011 -http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/222&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 12. The European Commission's Humanitarian Response to the Crisis in Libya, 4.03.2011 - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/143&fonTiat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 13. European Council Declaration on Egypt and the Region, 4.02.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/l19145.pdf
 14. European Neighbourhood Policy, Strategy Paper, COM (2004) 373 - http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
 15. Five Year Work Programme, Euromed Summit, Barcelona, 27-28.11.2005 - http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/summit1105/five_years_en.pdf
 16. A. Galal, J.-L. Reiffers (oprac), The Euro-Mediterranean Partnership at Crossroads, Femise Report on the Euro-Mediterranean Partnership - www.femise.org/PDF/Femise_A2010gb.pdf s. 18.
 17. Hermes 2011 Running, Frontex Press Release, 21.02.2011 - www.frontex.europa.eu/downloadVZ2Z4L2Zyb250ZXgvZW4vZGVmYXVsdF9tdWx0aWxpc3RliX3BsaWtvdy8xNDU/2lfeb2011hermes_2011_running.doc
 18. HR Catherine Ashton Sets Up Task Force for the Southern Mediterranean, 7.06.2011 -www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122454.pdf
 19. Joint Communication: A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, COM (2011) 200 final, 8 March 2011 - http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com201 l_200_en.pdf
 20. Joint Statement by EU High Representative Catherine Ashton and Commissioner Stefan Füle on the Situation in Tunisia, 17.01.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118873.pdf
 21. José Manuel Dumo Barroso Président de la Commission Européenne Déclaration du Président Barroso ci la suite de sa rencontre avec Béji Caied Essebsi, Premier Ministre de la Tunisie, 12.04.2011 - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/l1/259&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=:en
 22. Libya: EU Extends Restrictive Measures to Key Financial Entities, 11.03.2011 -www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/l19728.pdf
 23. Libya: EU Further Extends Restrictive Measures, 21.03.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/120056.pdf
 24. Libya: EU Imposes Additional Sanctions Following the Adoption of UNSCR 1973, 24.03.2011 -www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/120220.pdf
 25. A New Response to a Changing Neighbourhood, COM (2011) 303 - http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_l1_303_en.pdf
 26. Partnership for Democracy and Shared Prosperity with Southern Mediterranean, COM (2011), 200 final, Brussels, 8.03.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2011:0200:FIN:PL:HTML, www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com20.1 l_200_en.pdf
 27. Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the End of Her Visit to Egypt, 22.02.2011 - www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/forafT/119445.pdf
 28. Statement by President Barroso: a Concrete Response to the Arab Spring and the Aspirations of Our Eastern Partners, 25.05.2011 - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/ll/340Mormat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 29. Update on Hermes after the Extraordinary European Council, Frontex Press Release, 11.03.2011 - www.frontex.europa.eu/download/Z2Z4L2Zyb250ZXgvZW4vZGVmYXVsdF9tdWx0aWxpc3RhX3BsaWtvdy8xNDU/l1march201l_update _on_hermes_after_the_european_council.doc
 30. B. Wojna: Trudne początki Unii dla Morza Śródziemnego, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 1, s. 87-104.
 31. B. Wojna, Unia Europejska wobec południowych sąsiadów: nowe wyzwania dla europejskiej polityki sąsiedztwa, "Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych" maj 2011.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu