BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Cel inflacyjny a stabilizacja wzrostu gospodarczego : zmierzch polityki ekonomicznej bazującej na niskiej inflacji?
Inflation Targeting and Stabilisation of Economic Growth : the Twilight of Low Inflation-Based Policy?
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 232-245, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Inflacja, Polityka pieniężna, Keynesizm, Monetaryzm, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Wzrost gospodarczy, Stabilizacja gospodarcza
Inflation, Monetary policy, Keynesian theory, Monetarist, International Standards of Finance Revision, Economic growth, Economic stabilization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyniki wzrostu gospodarczego zależą w znacznym stopniu od uwarunkowań makroekonomicznych tworzonych przez politykę państwa. Szczególna rola przypada polityce pieniężnej, która w ostatnich dziesięcioleciach była postrzegana jako kluczowe narzędzie tworzenia warunków dla tzw. zdrowego ożywienia koniunktury, charakteryzującego się zakotwiczonymi oczekiwaniami inflacyjnymi (one target, one tool policy). Doświadczenia gospodarki europejskiej zarówno przed, jak i po kryzysie z połowy 2007 roku pokazują jednak, że utrzymywanie niskiej i stabilnej inflacji samo w sobie nie musi prowadzić do poprawy wskaźników wzrostu ani nie zabezpiecza gospodarki przed głębokim załamaniem koniunktury. Przeciwnie, stawianie przed gospodarką zbyt ambitnych celów w zakresie stabilności cen może się okazać ważną przyczyną osłabienia długoterminowych perspektyw wzrostu. (abstrakt oryginalny)

Economic growth indicators depend to a large extent on the macroeconomic situation resulting from the state policy. A special role is attributed to monetary policy which in the last decades has been perceived as a key tool in creating conditions for the so called healthy economic recovery characterised by anchored inflation expectations (one target, one tool policy). Experiences of the European economy, from both before and after the mid-2007 crisis, indicate, however, that the very fact of maintaining low and stable inflation levels does not have to lead to better indexes of economic growth or protect economy against a deep slump. On the contrary, setting too ambitious objectives to economy in the field of price stability may turn out an important cause of impaired long-term growth prospects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barro, R. J., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bednarczyk, J.L., 1990, Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 3. Bednarczyk, J.L., 2009, Stopa procentowa jako narzędzie polityki banku centralnego, w: Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Studia z bankowości centralnej, Difin, Warszawa.
 4. Bednarczyk, J.L., 2010, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w krajach strefy euro, w: Przybylska-Kapuścińska, W., Handschke, J. (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 5. Bernanke, B.S., 2010a, Monetary Policy and the Housing Bubble, Speech at the Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia, January 3 [online] www.federalreserve.gov [dostęp: 31.08.2010].
 6. Bernanke, B.S., 2010b, The Economic Outlook and Monetary Policy, Speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, August 27 [online] www.federalreserve.gov [dostęp: 31.08.2010].
 7. Brunner, K., 1968, The Role of Money and Monetary Policy, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July.
 8. EBC, 2003, Why price stability?, red. A.G. Herrero, V. Gaspar, L. Hoogduin, J. Morgan, B. Winkler.
 9. ECB, 2010a, ECB Monthly Bulletin. Euro Area Statistics Online, August 2010 [online] www.ecb.int [dostęp: 31.08.2010].
 10. ECB, 2010b, ECB Monetary Statistics, August 2010 [dostęp: 31.08.2010].
 11. Friedman, M., 1968, The Role of Monetary Policy, American Economic Review, March.
 12. Friedman, M., 1970, A Theoretical Framework for Monetary Analyses, Journal of Political Economy, March-April.
 13. Friedman, M., 1977, Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, Journal of Political Economy, no. 3.
 14. Goodfriend, M., 2007, How the World Achieved Consensus on Monetary Policy, Journal of Economic Perspectives, no. 4.
 15. Hall, R.E., Papell, D.H., 2005, Macroeconomics. Economic Growth, Fluctuations, and Policy, 6th ed., W.W. Norton and Comp. Inc., New York.
 16. Howitt, P., 1990, Zero Inflation as a Long Term Target for Monetary Policy, w: Lipsey, R.G. (ed.), Zero Inflation: The Goal of Price Stability, C.D. Howe Institute.
 17. OECD, 1986, Economic Outlook, no. 39.
 18. OECD, 2007, Economic Outlook, no. 82.
 19. Thornton, D., 1996, The Cost and Benefits of Price Stability: An Assessment of Howitt's Rule, Federal Reserve of St. Louis Review, March-April.
 20. Taylor, J.B., 1993, Discretion versus Policy Rules in Practice, Cornegie-Rochester Conference Series on Public Policy, no. 39.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu