BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wapiennik Ewa
Title
Sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Niepełnosprawni a praca, 2004, s. 77-91, tab.
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Rynek pracy
Disabled people, Disabilities employment activity, Labour market
Abstract
Koniec lat 90. ubiegłego wieku i początek obecnej dekady charakteryzują się szybkim wzrostem poziomu bezrobocia w Polsce, które w styczniu 2004 r. osiągnęło 20,6%. Trudny ekonomiczny klimat sprawia, że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest niekorzystna, ponieważ są one postrzegane przez pryzmat stereotypu nieefektywnych pracowników. Pracodawcy często traktują ich pracę jako czynność terapeutyczną, nie przynoszącą wymiernego efektu ekonomicznego. Uważają, że osoby niepełnosprawne stanowią jednorodną grupę społeczną nie biorąc pod uwagę różnic indywidualnych dotyczących ich możliwości. Wcześniejsze zaniedbania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dotyczące systemu społecznej i zawodowej rehabilitacji oraz relatywnie niski poziom przygotowania zawodowego, częsty u osób niepełnosprawnych, również niekorzystnie wpływają na ich sytuację w zatrudnieniu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności w Polsce. I kwartał 2003. GUS, Warszawa 2003
 2. Beyer S., Goodere L., Kilsby M.: The costs and benefits of supported employment agencies. Cardiff: Welsh Centre for Learning Disabilities Applied Research Unit 1996
 3. Informacja z realizacji planu działalności oraz planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku. "BIFRON. Biuletyn Informacyjny" 2003, nr 1-2
 4. Kania J.: Zakłady aktywności zawodowej w latach 2000-2002. "Zakłady Pracy Chronionej" 2002, nr 12
 5. Karpińska J.: JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. "Służba Pracownicza" 2003, nr 4
 6. Kostrubiec S.: Osoby niepełnosprawne na tynku pracy. Raport przygotowany na podstawie ankietowego badania modułowego przeprowadzonego w II kwartale 2000 r. w ramach BAEL. GUS. Warszawa 2001
 7. Kreft W., Watts A.G.: Raport krajowy o stanie poradnictwa zawodowego. "Rynek Pracy" 2003
 8. Kregel J.: Supported Employment. "Remedial and Special Education" 1997, No 4
 9. Majewski T.: Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. CB-RRON, Warszawa 1995
 10. Michałowicz T.: Praca bez ochrony. "Gazeta Wyborcza" 2004, nr 162
 11. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: MPIPS-7 - - Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w pierwszymi półroczu 2003 r.
 12. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Warszawa, grudzień 2003
 13. Mrugalska K.: Problem nas wszystkich. "Rzeczpospolita" z 31 grudnia 2003
 14. Otrębski W.: Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001
 15. Sroczyński R.: Zasady finansowania systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Materia) z konferencji: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną. Warszawa 2003
 16. Zając L.: Ochrona pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. http://www.niepelnosprawni.pl/content/files/cms_root_www.niepelnosprawni.pl/formularze/ochrona_pracy_w_swietle_kontroli_pip.pdf
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu