BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burchard-Dziubińska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Influence of the Climate Policy of the European Union on the Competitiveness of Pollution-generating Sectors of the Polish Economy in the Context of Sustainable Development
Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na konkurencyjność polutogennych sektorów polskiej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju
Source
Comparative Economic Research, 2011, vol. 14, nr 4, s. 81-96, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Polityka klimatyczna, Konkurencyjność gospodarki, Emisja gazów, Polityka ekologiczna UE
Climate policy, Economy competitiveness, Gas emissions, EU environmental policy
Note
summ., streszcz.
Abstract
W tekście przedmiotem analizy jest wpływ polityki klimatycznej UE na konkurencyjność polutogennych sektorów polskiej gospodarki. Analiza literatury i wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. w zlokalizowanych na terenie Polski przedsiębiorstwach reprezentujących hutnictwo żelaza, szkła, aluminium oraz przemysł cementowy stanowią podstawę do sformułowania wniosków dotyczących konsekwencji już prowadzonej i planowanej po 2012 r. polityki klimatycznej UE. Polityka klimatyczna UE, zwłaszcza wspólnotowy system handlu pozwoleniami do emisji, stwarzają dla przedsiębiorstw nowe bariery rozwoju. Oczekiwany wzrost kosztów produkcji, może nie tylko spowolnić dynamikę produkcji, ale także obniżyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w stosunku do przedsiębiorstw spoza UE, które nie muszą dostosowywać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pod uwagę należy brać także konsekwencje dla zatrudnienia i rozwoju regionalnego. Jeśli wystąpiłby również wyciek emisji poza UE osiągnięcie globalnych celów polityki klimatycznej stałoby się bardzo wątpliwe. Branże uwzględnione w badaniu są ze swej natury polutogenne i nawet proekologiczne przemiany technologiczne nie są w stanie zapewnić redukcji emisji bez generalnego przestawienia się gospodarki na odnawialne źródła energii. (abstrakt oryginalny)

The text analyses the influence of the EU climate policy on the competitiveness pollution-generating of sectors of the Polish economy. Study of literature and the results of the questionnaire survey, carried out in 2008 in enterprises located in Poland and representing the steel, glass, aluminium and cement industries became a basis for formulating conclusions concerning the consequences of the climate policy already implemented and planned after 2012. The EU climate policy, particularly the common system of emission allowances trade, makes the enterprises face new developmental barriers. The expected increase in production costs will not only slow down the production dynamics, but may also entail lowering the competitiveness of Polish companies compared to companies from outside the EU, to which the greenhouse gasses emission limits do not apply. Adverse consequences for employment and for regional development should also be considered indisputable. If that was accompanied by an emission leakage outside the EU, achieving the global purposes of the climate policy would also become questionable. The businesses surveyed represent industries which are pollution generators by their nature and even ecologically-oriented technological progress is incapable of ensuring considerable emission reductions without general switching of the economy to renewable energy sources. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., ed. (1999), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok
 2. Borys T., ed. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok
 3. Burchard - Dziubińska M., Lipińska D. (2008), Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło i aluminium poza teren Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorstw wynikających z pakietu klimatyczno - energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku (Analysis of the problem of transferring facilities from cement, steel, glass and aluminium production sectors outside the territory of Poland and the EU as a result of emergence of new barriers for companies, resulting from the climate-energy package, and the assessment of the proposed mechanisms counteracting this phenomenon) Ekspertyza dla UKIE
 4. Climate Change 2001 Synthesis report, Cambridge University Press
 5. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
 6. Directive of the European Parliament and the Council, changing Directive 2003/87/EC in order to establish and expand the community greenhouse gases emissions allowances trading scheme
 7. Directive of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directives 85/337/EEC, 96/61/EC, Directives 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC and Regulation (EC) No 1013/2006, COM (2008>) 18 final, Brussels, 23.01.2008
 8. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, COM (2008) 19, final, Brussels, 23.01.2008
 9. Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading system of the Community, COM (2008) 16 final, Brussels, 23.01.2008
 10. Flannery T. (2007), Twórcy pogody: historia i przyszłe skutki zmian klimatu, (The weather makers: the history & future impactof climate changes), Wydawnictwo Centrum Kształcenia Akademickiego, Gliwice
 11. Hood, C. November 2010. 5. Current and proposed emissions trading systems". Review Existing and Proposed Emissions Trading Systems: Information paper. Head of Publications Service, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France: International Energy Agency (IEA). Retrieved 7 July 2011
 12. Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 Ministerstwo Środowiska 2004
 13. Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Rozporządzenie Rady Ministrów, Warszawa 1 lipca 2008
 14. Schönwiese C. D. (1997), Klimat i człowiek, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
 15. Wayt Gibbes W. (2005), How should we set priorities, [in:] 'Scientific American', August 2005
 16. Więckowski S. K. (2000), Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Kielce
 17. www.pointcarbon.org
 18. www.http://ec.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
1508-2008
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu