BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Owczarek Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Gospodarstwo rolne - spółka pracownicza : studium przypadku
Agricultural Farm - Workers Company : A Case Study
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 1, s. 185-189, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Spółki pracownicze, Produkcja rolna, Metody ekonometryczne
Arable farm, Employee company, Agricultural production, Econometric methodology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badane gospodarstwo powstało na bazie Zakładu Rolnego Państwowych Gospodarstw Rolnych. Formą prawną prowadzonej działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonano analizy gospodarstwa z wykorzystaniem metod ekonometrycznych. Analizę dynamiki przeprowadzono na podstawie szeregów czasowych. Oszacowano funkcje produkcji oraz jednostkowych i całkowitych kosztów. Oszacowane funkcje produkcji rolniczej, jak i kosztów opierają się na danych ekonomiczno-rolniczych i obejmują one takie kategorie, jak: praca, nawozy mineralne i organiczne oraz pasze. Funkcje produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz całkowitej przyjęły postać potęgową. Funkcje kosztów przyjęły postać liniową.(abstrakt oryginalny)

The researched company was created base on the assets of ex-state owned farm. Today it is operating as a limited liability company. The ere were used different econometric methods in order to analyze the production function and function of costs. These functions coverer such categories as labors, fertilizers, both natural and artificial, as well as fodders. Production function for plant production and animal production and the total production showed the rising form, while the costs production the linear form.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzun W. 2003: Duże gospodarstwa rolne i ich wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, pod red. nauk. Kłodzińskiego M., Dzuna W. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Dzun W. 2005: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne - transformacja, sprawność funkcjonowania, perspektywy rozwoju. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, pod red. Rosnera A. IRWiR PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu