BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczkowska Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, doktorant)
Title
Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego
Employee Motivation in the Context of Servant Leadership
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 65-73, wykr., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Studium przypadku, Przywództwo, Menedżer, Motywowanie pracowników
Case study, Leadership, Manager, Motivating employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję filozofii przywództwa służebnego jako czynnika kreowania zasobu ludzkiego w organizacji w stopniu skuteczniejszym niż determinanty wskazywane w tradycyjnych teoriach motywowania. Opracowanie zawiera także studium przypadku w zakresie oceny stopnia wykorzystania w praktyce kierowniczej wybranych aspektów przywództwa służebnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of servant leadership philosophy as a factor creating a human resource in the organization to an extent greater than determinants as indicated in traditional motivation theories. The paper also includes a case study showing the extent to which the selected aspects of servant leadership are used in managerial practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2001), Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa.
 2. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Blanchard K. (2007), Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa.
 4. Chomątowska B. (2007), Wpływ zasobów ludzkich na kształtowanie zdolności adaptacyjnych systemów pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3/4.
 5. Covey S.R. (2008), Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań.
 6. Deci E.L., Ryan R.M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, Plenum Press, New York.
 7. Gasiul H. (2007), Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 8. Griffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 9. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3/4.
 10. Karney J.E. (2001), Motywowanie pracowników. Teoria a praktyka, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 11. Kozińska A.M. (2001), Determinanty skuteczności pakietów motywacyjnych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 12. Kozińska A., Wieczorek D. (2005), Styl kierowania nastawiony na motywowanie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 13. Łukaszewski W. (1971), Teoria zachowania się a problem kary, "Studia Socjologiczne", nr 1, s. 76-101.
 14. Łukaszewski W. (1973), Oceny działania a wykonywanie nowych zadań, Ossolineum, Wrocław.
 15. Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M. (2008), Emocje i motywacja, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, GWP, Gdańsk.
 16. Maslow A.H. (1986), W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa.
 17. McGinnis A.L. (2000), Sztuka motywacji, Vocatio Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 18. Mika S. (1981), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.
 19. Mroziewski M. (2010), Autentyczność i inteligencja emocjonalna jako determinanty przywództwa menedżerów, "Humanizacja Pracy", nr 4-5.
 20. Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa.
 21. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 22. Reykowski J. (1977), Emocje i motywacja, [w:] T. Tomaszewski (red.), Psychologia, PWN, Warszawa.
 23. Sajkiewicz A. (2004), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
 24. Senge P.M. (1990), The Leader's New Work: Building Learning Organizations, "Sloan Management Review", jesień.
 25. Steers R.M., Porter L.W., red. (1991), Motivation and Work Behavior, McGraw-Hill, New York.
 26. Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R. (1999), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 27. Strelau J. (2003), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk.
 28. Sullivan H.S. (1953), The Interpersonal Theory of Psychiatry, Norton, New York.
 29. Tinberden N. (1976), Badania nad instynktem, PWN, Warszawa.
 30. Zieleniewski J. (1970), O problemach organizacji, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu