BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryniewicz Janusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Title
Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość : psychiczny koszt pracy i style kierowania
The Knowledge-Based Economy : the Psychological Costs of Work and Management Style
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 83-100, tab., wykr., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Style kierowania
Knowledge-based economy, Entrepreneurship, Innovative character, Management styles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarka oparta na wiedzy (nowa gospodarka) pojawiła się w latach 80. i obecnie ukonstytuowała się jako nowa formacja światowej gospodarki, szczególnie w USA. Wraz z nową gospodarką pojawiła się koncepcja nowej przedsiębiorczości. Nowa przedsiębiorczość jest definiowana jako szeroki udział kierowników i pracowników w codziennych usprawnieniach organizacyjnych i technicznych. Sekularne trendy zmian społecznych pokazują, że wzrasta znaczenie potrzeb autonomii i twórczości, a maleje znaczenie obowiązku i posłuszeństwa. Z tego punku widzenia rozpatrzono sytuację w polskich przedsiębiorstwach. Po to, żeby zmienić pracowników w "przedsiębiorców", należy: zmniejszyć psychiczny koszt pracy, zwiększyć aktywność intelektualną, wzmocnić motywacje do osiągnięć i wprowadzić uczestniczący styl kierowania. (abstrakt oryginalny)

The knowledge-based economy (the new economy) made its appearance in the nineteen-eighties. Currently, it has established itself as a new formation in the world economy, especially in the United States. With the new economy came the concept of new entrepreneurship. New entrepreneurship is defined as the broad participation of managers and employees in everyday technical and organizational upgrading. Secular trends in social changes demonstrate that needs for autonomy and creativity are growing significantly, while the importance of duty and obedience is greatly diminishing. It is from this point of view that the situation in Polish businesses is examined. It is necessary to decrease the psychological costs of work, increase intellectual activity, fortify achievement motivation, and introduce a participatory management style in order to transform workers into "entrepreneurs." (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartens W. (2011), Zdrowi z urojenia, "Suddeutsche Zeitung", 16.07., cyt. za "Forum", 12-18.09.
 2. Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Beck U. (2009), Ponowne odkrycie polityki; przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dettmer M., Shafy S., Tietz J. (2011), Kiedy świeca się dopala, "Forum" 6, 7-3.02.
 6. ESPON (2007), Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego, Raport końcowy, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), [http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON_1.2.3_RAPORT_FINAL_w.polska.pdf].
 7. Eurobarometer (2006), Mental Well-being, Special Eurobarometer, maj, European.
 8. Eurobarometer (2010), Special Eurobarometer 345, Mental Health, Part 1: Report, European Commission.
 9. Eurostat (2011), [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language-=en&pcode=tps00047&plugin=1].
 10. Freuneberger H.J., Richelson G. (1980), Burn-out. The High Costs of High Achievement, Anchor Press, Garden City, New York.
 11. Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Difin, Warszawa.
 12. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 13. Giddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 14. Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Horvitz A., Wakefield J. (2007), The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder, Oxford University Press, Oxford.
 16. Hryniewicz J.T. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. Inglehart R.F. (2008), Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006, "West European Politics", vol. 31, nr 1/2, s. 130-146.
 18. Matyja A. (2006), Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego kobiet na terenie woj. śląskiego w latach 1999-2003, "Ann. Acad. Med. Siles", vol. 60, nr 2.
 19. Mączyński J. (1998), Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, IFiS PAN, Warszawa.
 20. Mojtabai R., Olfson M. (2008), National patterns in antidepressant treatment by psychiatrists and general medical providers, "Journal of Clinical Psychiatry", vol. 69, nr 1064-1074.
 21. OECD (2005), OECD Productivity Database, wrzesień, [www.oecd.org/statistics/productivity].
 22. Pedler M., Aspinwall K. (1999), Przedsiębiorstwo uczące się, Petit, Warszawa.
 23. GUS, (1936), Mały Rocznik Statystyczny, rok VII, GUS, Warszawa.
 24. GUS, (2009), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa.
 25. Sauter S.L., Murphy L.R., Hurrell J.J., Levi L. (1998), Psychosocial and Organizational Factors, [w:] Encyklopaedia of Occupational Health and Safety, J.M. Stellman (red.), 4 wyd., vol. 2.
 26. Schule Ch. (2007), W szponach strachu, "Forum" 45, 5.11-11.11.
 27. Siemieńska R. (2004), Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych - casus Polski, [w:] Zmiana czy stagnacja pod red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 28. Święcicki J., Depresja wokół nas, rozmowa z prof. Łukaszem Święcickim, przeprowadzona przez W. Moskala, "Gazeta Wyborcza", 23 lutego.
 29. Thurow C.L. (1999), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 30. US Census, Business Enterprise (2008), The 2008 Statistical Abstract, Business Enterprise, [http://www.census.gov/compendia/statab/cats/business_enterprise.html].
 31. Wciórka B., Wciórka J. (2005), Sondaż opinii publicznej. Czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne?, "Postępy Psychiatrii i Neurologii", vol. 14 (4).
 32. Weissman i in. (1997), The cross-national epidemiology of panic disorder, "Archives of General Psychiatry", vol. 54, nr 4.
 33. Wheaton B. (1978), The Sociogenesis of Psychological Disorder: Reexamining the Causal Issues with Longitudinal Datas, "American Sociological Review", nr 3.
 34. Wittchen H.U. i in. (2011), The Size and Burden of Mental Disorder and other Disorders of the Brain in Europe 2010, "European Neuropsychopharmacology", nr 21.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu