BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caputa Wiesława (Politechnika Śląska)
Title
Controlling zasobów niematerialnych - nowe wyzwania
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 25-42, rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zasoby niematerialne, Controlling, Wartość przedsiębiorstwa, Rachunkowość budżetowa, Przewaga konkurencyjna
Intangible assets, Controlling, Enterprise value, Government accounting, Competitive advantage
Note
summ., streszcz.
Abstract
U podstaw przewagi konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa leży potencjał konkurencyjny, a więc zbiór zasobów, jakimi przedsiębiorstwo musi dysponować, by zapewnić trwanie i rozwój przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, skutkują zmianą struktury potencjału konkurencyjności, w którym dominujący udział zyskują zasoby niematerialne. Aktywa te, będąc kluczowym źródłem wartości przedsiębiorstwa, muszą stać się przedmiotem zainteresowania controllingu, jako procesu sterowania ukierunkowanego na kreowanie wyniku przedsiębiorstwa. Kluczowym celem artykułu jest prezentacja wybranych metod pomiaru i prezentacji aktywów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The changes that take place in the contemporary business environment, especially the progressive globalization process, result in changing the competition structure potential. In a set of resources allowing a company to achieve a competitive edge non-material assets are becoming more and more important. If the above-mentioned assets determine a company value, they have to be taken into account by financial management, which makes it necessary to search for new solutions, especially in the scope of their calculation, maintaining a profit and loss account, budgeting and setting measures allowing companies to assess the efficiency of decisions and the progression rate of the goal reaching process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barney J.M., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Prentice-Hall, Vol. 17, No 1.
 2. Barney J.M., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publisching Cmopany, Inc., New York 1997.
 3. Caputa W., Kluczowe kompetencje i dźwignia zasobów w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia", Organizacja i zarządzanie, z. 13/2005.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001
 5. Fijałkowska J., Pomiar i prezentacja kapitału intelektualnego, pr. zb. pod red Z. Messner, Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T.1, Koncepcje rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 6. Grasshoff J., Anforderungen an ein modernes Controlling und Rechnungswesen zu Beginn des XXI. Jahrhunderts, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 51- Specjalny, Warszawa 1999
 7. Hamel G., Heene A., Competence-Based Competition, J Wiley&Sons, Chichester 1994
 8. Hill H.W., JonesG.R. , Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Hooghton&Mifflin, 1995.
 9. Hofer C.W., Szchendel D., Strategy Formulation Analitical Concept, st Paul 1978.
 10. Kaplan R., Norton D., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcontes. Harvard Business School Publishing Corporation 2004.
 11. Koźmiński A. 2001, Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 12. Mann R., Mayer E., Controlling w Twojej firmie, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1998.
 13. Penrose E.T., The Theory of the Growth of the Firm. Resources, Firms and Strategies. A Reader in the Resource-Based Perspective, ed. N.J. Foss, Oxford University Press, Oxford 1997.
 14. Petrash G., Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, European Management Journal Vol. 14, No 4, August 1996
 15. Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
 16. Płóciennik-Napierałowa J., "Controlling nowoczesne narzędzie zarządzania "Rachunkowość" nr 6/2001
 17. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 18. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schuman D., Bramante J., Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFS PRESS, Kraków 2004.
 19. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 20. Rue L.W., Holland Ph., Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill book Company, New York 1986.
 21. Roslender R., Dyson J., Accounting for the Worth of Employees. A New Look at an Old Problem. "British Accounting Review" 1992, No 24
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn, zm./
 23. Walkman S., The Future of Accounting and Financial reporting. Part II: The Colorized Approach. "Accounting Horizons" 1996, Vol. 10, No 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu