BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toderoiu Filon (Romanian Academy), Voicilaş Dan-Marius (Romanian Academy)
Title
Romanian Agri-Food Economy and Investments over the Last 20 Years - Special Examination on the Last 5 Years of EU Membership
Rumuńska gospodarka rolno-żywnościowa i inwestycje w ostatnich 20 latach - specjalne studium ostatnich 5 lat członkostwa w UE
Source
Wieś i Rolnictwo, 2012, nr 2, s. 9-39, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarka żywnościowa, Konkurencyjność gospodarki żywnościowej, Konkurencyjność rolnictwa, Inwestycje, Sektor rolno-spożywczy
Food economy, Competitiveness of the food economy, Agricultural competitiveness, Investment, Agri-food sector
Note
summ., streszcz.
Country
Rumunia
Romania
Abstract
Zaczynając od miejsca gospodarki rumuńskiej na globalnej skali konkurencyjności (na której Rumunia spadła o dziesięć pozycji w ostatnim roku) i roli sektora rolno-spożywczego, jako istotnego czynnika napędzającego gospodarkę, w opracowaniu podjęto próbę ustalenia pewnych zbiorów zmiennych decydujących o bezwynikowym generowaniu wartości dodanej (takich jak poziom i dynamika roczna), które wywołały radykalne zmiany w strukturze udziału głównych sektorów (rolnictwo, przemysł i budownictwo) w najistotniejszych zasobach gospodarki (zatrudnienie, kapitał trwały i inwestycje netto) oraz w osiąganych przez nią wynikach (wartość dodana brutto). Pierwszy zbiór zmiennych jest typu korelacyjnego, na poziomie makroekonomicznym (energochłonność gospodarki, korelacja płace realne - wydajność", proporcje między składnikami wskaźnika cen detalicznych). Drugim typem zmiennych są zmienne o charakterze sektorowym, na poziomie gospodarki rolno-żywnościowej (dezintegrujące "podwójne pęknięcie", efekty ekonomiczne powodujące wzrost i spadek). Trzeci zbiór zmiennych, wpływających na obniżenie wyników, jest typu strukturalnego, w tzw. łańcuchu "rolno-żywnościowym" (trójwymiarowa struktura łańcucha rolno-żywnościowego - działacze gospodarczy, osoby zatrudnione i wytworzona wartość dodana brutto, przeciętna rolno-żywnościowa otwartość handlowa). Na koniec zaznaczono wagę stosunków między biznesmenami i instytucjami, jak regulatora i interfejsu - instytucjami i organizacjami, które posiadają atrybuty w dziedzinie inwestycji i przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej w gospodarce. Powinno się mieć na uwadze fakt, że opierając się na analizie wkładu instytucji w kształtowanie środowiska biznesowego i uwzględniając zalecenia inwestorów i ich spojrzenie na sprawy rynku, można będzie z łatwością określić profil gospodarki. Postawa inwestorów pozwala zawsze w sposób miarodajny ocenić dojrzałość gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Starting from Romania's economy position on the global competitiveness scale (on which Romania dropped by ten places in the last year), the agri-food sector being an important economic driving factor of the economy, the paper attempts to identify certain sets of macroeconomic variables determining non-performant generation of value added (level and annual dynamics), which induced radical structural changes in the share of the main branches (agriculture, industry and construction) in the essential resources of the economy (employment, fixed capital stock and net investment) and in its results (gross value added). The first set of variables is of correlative type, at macro-economic level (energy intensity of the economy; "real wages - productivity" correlation; intra-component ratios of the consumer price index). The second type of variables is of sectoral type, at the agri-food economy level (disintegrative "double fracture"; upstream and downstream economic driving effects). The third set of performance reductive variables is of structural type, in the so-called "agri-food" chain (tri-dimensional structure of the agri-food chain - economic operators, employed persons and generated gross value added; average agri-food commercial openness). In the end, we also want to highlight the importance of the relations between businessman and institutions, as regulator and interface, the institutions and organizations which have attributes in investment field and contribute to the creation of the value added in economy. We must have in view that, based on the analysis of the contribution of the institutions to the forming of the business environment, taking into account the recommendations of the investors and their perception of the market, we can easily realize a profile of the economy. Always, the attitude of the investors can give us the measure of the maturity of the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alistar V. et al., 2008/2009: The National Corruption Report 2009. Transparency International Romania, Bucuresti, Romania.
 2. Artis M. et al., 1994: El sistema agroalimentario Catalan en la tabla Input - Output de 1987. "Investigation Agraria - Economia" (IAE), INITAA, 9, 1.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1995: Economic Growth. McGraw-Hill, New York.
 4. Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest - National Trade Register Office (CCIRMB-ONRC), 2008. Statistical Bulletin 128, Bucuresti, Romania.
 5. Consiliul Investitorilor Straini / Foreign Investors Council (CIS), 2010: Program for economic growth - Priority actions to restart the economy. Foreign Investors Council, Bucuresti, Romania (http://www.fic.ro/white_papers/).
 6. Enciso J.P. et al., 1995: Una vision del complejo de producccion agroalimentario espanol en la decoda de los ochenta. "Investigation Agraria - Economia" (IAE), INITAA, 10, 3.
 7. Toderoiu F., 2001: Sectorul agroalimentar in Romania - mutapii structurale multicriteriale comparative. IEA-INCE, Bucuresti.
 8. Toderoiu F., 2002: Agricultura - resurse şi eficienpa - o retrospective^ semiseculara. Ed. Expert, Bucuresti.
 9. Toderoiu F, 2003: Sectorul agroalimentar in Romania - corelapii macroeconomice ale competi-tivitapii. IEA-INCE, Bucuresti.
 10. Toderoiu F, 2009: Real Economic Convergence - European and National Dimensions. "Agricultural Economics and Rural Development" 6, 2. Romanian Academy Publishers, Bucuresti, pp. 159-180 (ftp://www.ipe.ro/RePEc/iag/iag_pdf/AERD0902_159-180.pdf).
 11. Voicilas D.M., 2010: Climatul investipional si cadrul institutional in Romania - disfuncpionalit-api si perspective. Jurnalul Roman de "Geopolitica si Relapii Internapionale", URSA ,,Gheor-ghe Cristea", Bucuresti, Romania.
 12. World Bank, 2010: Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. The World Bank Romania, Bucuresti (http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/13686183/doing-business-2011romania-making-diff).
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu