BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedyszak-Radziejowska Barbara (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Title
Agraryzm - zapomniany świat norm i wartości
Agrarism - the Forgotten World of Norms and Values
Source
Wieś i Rolnictwo, 2012, nr 2, s. 57-68, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Agraryzm, Historia społeczno-gospodarcza, Historia polityczna
Agrarianism, Socio-economic history, Political history
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przywraca naszej pamięci idee agraryzmu i losy formacji politycznej, która próbowała agraryzm wprowadzić do życia publicznego i politycznego Polski po II wojnie światowej. Jednak idee agraryzmu, podobnie jak realizująca jego cele i wartości formacja polityczna, przegrały starcie z doktryną obowiązującą w PRL. Autorka przypomina sposób, w jaki wymazano z naszej tradycji i pamięci to ważne doświadczenie polskich chłopów. Zauważa intencjonalny charakter dyskontynuacji agrarystycznej tradycji oraz rolę, jaką w tym procesie odegrały represje lat stalinowskich. Pokazuje współczesne, złożone konsekwencje nobilitacji socjalistycznych rozwiązań i społeczne koszty marginalizacji demokratycznych, solidarnych rozwiązań agraryzmu, które przegrały w 1947 roku. (abstrakt oryginalny)

The article brings back to our memory the ideas of agrarism and the fates of political formation that tried to introduce these ideas into the public and political life of Poland after the Second World War. However, the ideas of agrarism and the political formation implementing its goals and values suffered a defeat in the clash with the doctrine binding in People's Poland. The author describes the way in which this important experience of Polish peasants was erased from the tradition and memory of the Polish nation. She points to the intentional character of the discontinuation of agraristic tradition and the role played in this process by reprisals of the Stalinist period. She shows the contemporary, complex consequences of the ennoblement of socialist solutions and the social costs of the marginalization of democratic, solidary solutions of agrarism that lost in 1947. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 1999: Racjonalnie o rolnictwie. W: "Rzeczpospolita" 18 marca.
 2. Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., (red.) 2010: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. WAiP, Warszawa.
 3. Dąbrowska M., 2009: Rozdroże. Studium na temat zagadnień wiejskich. LSW, Warszawa.
 4. Fedyszak-Radziejowska B., 2002: Wieś w polityce i debacie publicznej. W: "Wieś i Rolnictwo" 1: 61-79.
 5. Fedyszak-Radziejowska B., 2010: Stracone elity, zakwestionowane wartości. Społeczne aspekty doświadczeń mieszkańców wsi w latach 1944-1990. W: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989). T. 4. Red. J. Gmitruk, E. Leniart. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa.
 6. Foucault M., 1977: Archeologia wiedzy. PIW, Warszawa.
 7. Głowacka-Grajper M., 2011: Pamięć o przeszlości Kresów jako element współczesnych tożsamości. W: Tradycja w kontekstach społecznych. T. 3. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wydaw. UMCS, Lublin.
 8. Gmitruk J., 2003: Ruch ludowy w Polsce. Zarys dziejów. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa.
 9. Gmitruk J., 2010: Wstęp. W: St. Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T. I. Działalność w latach 1945-1947. Opr. W. Bagieński, P. Byszewski, A. Chrzanowska, F. Dąbrowski, F. Gryciuk, J. Mysiakowska-Muszyńska. IPN, Warszawa.
 10. Gmitruk J., Leniart E. (red.), 2009: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939-1945). T. 3. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa.
 11. Gmitruk J., Leniart E. (red.), 2010: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944-1989). T. 4. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa.
 12. Gmitruk J., Nawrocki Z. (red.), 2004: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989). T. 2. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa.
 13. Górniak K., 2005: Wizerunek wsi i rolnictwa w kontekście przystąpienia Polski do UE. Analiza materiałów prasowych. W: Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. ISP, Warszawa.
 14. Grabowska M., 2004: Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Scholar, Warszawa.
 15. Grosicka M., 2009: Walka o demokracje. - PSL w latach 1945-1947. W: ,Biuletyn IPN" 10-11: 30-38.
 16. Grosicka M., 2010: Walka o demokrację - PSL w latach 1945-1947 W: Lepiej za Polskę, dziś umrzeć. Red. F. Musiał, J. Szarek. IPN, OMP, Kraków.
 17. Kaczorowski A.W., Kozłowski T., Olaszek J., 2010: Solidarność Rolników 1980-1989. Fundacja "Kasa Nadziei", Warszawa.
 18. Kajfosz J., 2011: Tradycja jako przedmiot rywalizacji, negocjacji i władzy. W: Tradycja w kontekstach społecznych. T. 3. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wydaw. UMCS, Lublin.
 19. Kura A., 2006: Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948-1956. IPN, Warszawa
 20. Łazarkiewicz C., 2008: Chłop w zaniku. "Polityka" 38.
 21. Marshall G. (red.), 2005: Słownik socjologii i nauk społecznych. Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Mielicka H., 2011: Funkcje adaptacyjne tradycji. W: Tradycja w kontekstach społecznych. T. 3. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wydaw. UMCS, Lublin.
 23. Miernik G. 2004: Dekolektywizacja polskiej wsi w Polsce w latach 1956-1957. W: Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989). T. 2. Red. J. Gmitruk Z. Nawrocki. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, IPN, Warszawa.
 24. Miłkowski S., 1933: Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego. W: Młoda myśl ludowa, sierpień-paździemik, Kraków.
 25. Miłkowski S., 1936: Walka o nową Polską. Wici, Warszawa.
 26. Młoda myśl ludowa, 1948. Marzec, kwiecień - maj.
 27. Mokrzycki E., 2001: Bilans niesentymentalny. IFiS, Warszawa.
 28. Ochał M., 2011: Uwarunkowania żywotności tradycji ziemiańskiej. W: Tradycja w kontekstach społecznych. T. 3. Red. J. Styk, M. Dziekanowska. Wydaw. UMCS, Lublin.
 29. Ruch ludowy przed, w czasie i po wojnie, 2009. "Biuletyn IPN" październik - listopad.
 30. Słownik socjologiczny, 2002. Red. K. Olechnicki, P. Załęcki. Graffiti BC, Toruń.
 31. Styk J., 2009: Tradycja w społecznym przekazie kultury. W: Tradycja: wartości i przemiany. Red. J. Adamowski, J. Styk. Wydaw. UMCS, Lublin.
 32. Szacki J., 2002: Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Wenklar M. (red.), 2007: Koniec Jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory - 1911947. IPN, Kraków.
 34. Wieś i rolnictwo w debacie publicznej - stereotypy, polityka wiarygodność, 2010. Red. B. Fedyszak-Radziejowska. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa.
 35. Wincenty Witos 1874-1945, 2010. Tekst i dobór ilustracji T. Bereza, M. Bukała, M. Kalisz. IPN, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu