BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie środków unijnych w przedsięwzięciach inwestycyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego
UE Funds Investment in Project Implemented by Public-Private Partnership
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 131-144, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Keyword
Fundusze unijne, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie inwestycji
EU funds, Public-Private Partnerships (PPP), Investment financing
Note
summ.
Abstract
W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego cały ciężar spoczywa na określeniu roli poszczególnych stron umowy, a w konsekwencji - na wyborze źródeł finansowania. Strony obowiązuje zasada racjonalnego gospodarowania, realizowana poprzez minimalizację nakładów w celu osiągnięcia założonego celu. Z tego powodu dla stron umowy szczególnego znaczenia nabiera umiejętność prawidłowego oszacowania łącznych kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji. Ogólne zasady finansowania PPP zostały określone w ustawach: o partnerstwie publiczno-prywatnym, finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych. Wyraźnie należy rozgraniczyć źródła finansowania inwestycji (procesu projektowania i budowania przedmiotu umowy) od ewentualnych źródeł finansowania kosztów eksploatacji inwestycji. Przedmiotem analizy niniejszego opracowania będzie omówienie rozwiązań hybrydowych, polegających na łączeniu środków Unii Europejskiej z finansowaniem w formule PPP oraz przedstawienie przykładów rozwiązań hybrydowych w Europie i w Polsce. (fragment tekstu)

The article is devoted to the problems of combining EU funds with the financing of the Public-Private Partnership knows as a hybrid solution. Presents the EU legislation authorizing the use of the hybrid solutions in practice. Discusses the models used in the hybrid vehicle as well as examples in European countries which have applied them. In Poland we are working on projects that could be realized in the hybrid formula. Pointed out the advantages of hybrid solutions and the chances of using them in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
  2. Gajewska-Jedwabny A., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.
  3. Hajdys D., Ramy prawne funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, [w:] Transfer wiedzy i funduszy Europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej, red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
  4. Koźmińska M., Kiwiel A., Patorska J., Łączenie PPP z funduszami UE, [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
  5. Piekarski Ł., Partnerstwo publiczno-prywatne plus dotacja unijna, czyli hybryda unijna, "Fundusze Europejskie" 2010, nr 4-5.
  6. Wilczek Ł., Hybrydowe PPP, www.ipo.pl/dotacje_unijne/ [dostęp 10.02.2011].
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/780
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu