BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Polsko-niemiecki rynek pracy po 1 maja 2011 r. - analiza sytuacji, skutki i prognozy
Polish-German Labour Market after May 1, 2011 -Analysis of the Situation, Implications and Forecasts
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 4(16), 2011, nr 211, s. 168-179, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Keyword
Bezrobocie, Rynek pracy, Swoboda przepływu osób w UE
Unemployment, Labour market, Freedom of movement for persons in the EU
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Otwarcie niemieckiego rynku pracy po maksymalnym, siedmioletnim okresie przejściowym stanowi realizację swobody przepływu osób, która uznana została za fundamentalną zasadę wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Celem opracowania jest analiza sytuacji niemieckiego i polskiego rynku pracy, a także skutków, jakie mogą dotknąć oba kraje po pierwszym maja 2011 r.(abstrakt oryginalny)

Opening of the German labour market after the maximum, sevenyear transitional period is the implementation of freedom flow of persons, which is considered a fundamental principle of the internal EU market. The aim of this paper is to analyse the situation of Polish and German labour markets, as well as the effects that it may have on both countries after May 1, 2011. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, AE, Wrocław 2005.
 2. Bundesagentur für Arbeit (Statistik), sierpień 2010.
 3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 83/47 z dnia 30 marca 2010 r.
 4. Dzięki otwarciu niemieckiego rynku pracy Polsce wzrosną pensje, "Dziennik Gazeta Prawna", styczeń 2011.
 5. EU employment situation and social outlook, Monthly monitor, European Commission, December 2010.
 6. European Job Mobility Bulletin Issue no. 1/2010/November 2010.
 7. European Vacancy Monitor Issue no 1/2010/ November 2010.
 8. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w grudniu 2010 roku, nr 12/2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, Warszawa 2011.
 9. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Styczeń 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 10. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 11. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 12. Kuglarz A., Emigracja zarobkowa to już nie jest high live, "Gazeta Wyborcza Opole", grudzień 2010.
 13. Report on the Functioning of the Transitional Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 2004-30 April 2006), Komisja Europejska, Bruksela 2006.
 14. Sekretarz generalny CDU wyklucza otwarcie rynku pracy przed 2011, "Gazeta Wyborcza", 6 sierpnia 2007.
 15. Skutki swobodnego przepływu pracowników w kontekście rozszerzenia UE. Sprawozdanie z pierwszego etapu (od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.) funkcjonowania uzgodnień przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2005 r. oraz zgodnie z wymogami uzgodnień przejściowych określonych w Traktacie o przystąpieniu z 2003 r., Komisja Europejska, Bruksela 2008.
 16. Siek E., Bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w świetle migracji zagranicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 21, red. E. Pancer-Cybulska, UE, Wrocław 2008.
 17. Siek E., Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
 18. Soszka-Ogrodnik K., "Fachowcy", "Wiadomości Gospodarcze - Wirtschaftsnachrichten" 2011, nr 2-3.
 19. http://praca.wp.pl/title,Fedak-nie-spodziewamy-sie-fali-odplywupracownikow-do-Niemiec,wid,1 3158311,wiadomosc.html, 22 lutego 2011 r.
 20. http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/mozliwosci_podejmowania_pracy_w_niemczech-a_298 3.htm, 18 maja 2007 r.
 21. http://www.psz.praca.gov.pl/.
 22. http://www.twojaeuropa.pl/2282/rynek-pracy-w-niemczech-otwarty-dla-polakow, 6 stycznia 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu