BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Alternatywne źródła finansowania samorządowych inwestycji ekologicznych w globalizującej się gospodarce
Alternatives Sources of Financing the Self-Government Investments at the Ecology Area in the Global Economy
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 159-173, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Dostępność kapitałów w warunkach globalizacji gospodarki
Keyword
Inwestycje ekologiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Finansowanie inwestycji ekologicznych
Ecological investments, Local government finance, Financing of the environmental protection
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wzbogacania tradycyjnych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych o nowe dla samorządów terytorialnych rozwiązania w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego, sekurytyzacji oraz leasingu. W globalizującej się gospodarce istotne jest rozpoznanie atutów wykorzystania takich form finansowania inwestycji w samorządach terytorialnych. W opracowaniu zaprezentowano najistotniejsze pozytywne aspekty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (wykorzystujących prezentowane alternatywne źródła finansowania) oraz perspektywy ich rozwoju. (fragment tekstu)

The globalization process and increase the ability to compete at the global market concern also the local community. A large scale of the infrastructural needs, technological changes and also the deficit of the public resources causes trying to find a new ways of financing the ecological needs. The article presented alternatives sources of financing the self-government investments in ecology area, carrying out by the local governments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 2. Gliniecka J., Zasady polskiego prawa dochodów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2001.
 3. Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Dylematy wyboru systemu finansowania gminnych inwestycji, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Wydawnictwo Gdańska Akademia Bankowca, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Jurata 2003.
 4. Kidacka I., Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe, Difin, Warszawa 2006.
 5. Kośmicki E., Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań 2010.
 6. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 7. North D. C, Podejmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, [w:] Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G. Kołodko, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 8. Pastuszka S., Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2.
 9. Pieńkowski D., Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 1.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny, Dz. U. 2000, nr 74, poz. 857.
 12. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. 2005, nr 169, poz. 1420.
 13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U.2009, nr 19, poz. 100.
 14. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz. U. 2009, nr 19, poz. 101.
 15. Wawrzak-Kozłowska A., Podział ryzyka w partnerstwie publiczno-prawnym, "Inwestycje Komunalne" 2004, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/782
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu