BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych
Size and Ownership Structure of Enterprises versus Development of Innovations in the Regional Industrial Systems
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 1, s. 5-23, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje, Transfer technologii, Regionalne systemy innowacyjne (RSI), Przemysł, Badania naukowe
Enterprise management, Innovations, Technology transfer (TT), Regional Innovation System, Industry, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W krajach przechodzących etap transformacji struktura przedsiębiorstw i własności kapitału wpływa na procesy ekonomiczne, w tym również na aktywność innowacyjną w przemyśle. Prowadzone badania wskazują że kluczem do akceleracji rozwoju ekonomicznego jest transfer technologii z zagranicy, a implementacja nowych rozwiązań zależy głównie od podmiotów średnich i dużych. Przedsiębiorstwa krajowe mikro i małe zlokalizowane w polskich regionach charakteryzują się niechęcią do podejmowania ryzyka, ale w miarę upływu czasu aktywność innowacyjna tych drugich staje się porównywalna do ich zagranicznych i dużych konkurentów. (abstrakt oryginalny)

In transition economies, the size and ownership structure of enterprises determine their economic behaviour as well as their attitudes towards innovations. Many studies show that one of the key factors accelerating economic performance of the companies is technological transfer from abroad, and that successful implementation of the new know-how is mainly undertaken by medium and large enterprises. The domestic micro and small enterprises located in Polish regions proved to be rather risk-averse and therefore not very innovative. However, their innovative activities accelerate over time, and eventually they catch up with foreign and large enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Audretsch D., 1995, Innovation and Industry Evolution, Cambridge MA: MIT Press.
 2. Berkson J., 1944, "Application of the logistic function to bio-assay", Journal of the American Statistical Association, t. 39, nr 227, s. 357-365.
 3. Berkson J., 1990, Maximum Likelihood in the Pharmaceutical Science, New York: Marcel Dekker.
 4. Capello R., 1999, "Spatial transfer of knowledge in high technology milieux: learning versus collective learning processes", Regional Studies, t. 33, nr 4, s. 353-365.
 5. Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, tłum. A. Ehrlich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Edquist Ch., McKelvey M., 2000, Introduction, w: Ch. Edquist, M. McKelvey (red.), Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, Cheltenham: Edward Elgar.
 7. Frenkel A., 2003, "Barriers and limitations in the development of industrial innovation in the region", European Planning Studies, t. 1l,nr 2, s. 115-137.
 8. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., 2003, Ekonometria, Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
 9. Huggins R., 1995, "Competitiveness and the global region: the role of networking", w: J. Simmie (red.), Innovation, Networks and Learning Regions?, London: Jessica Kingsley.
 10. Innovationspolitik. Mehr Dynamik für zukunftsfähige Arbeitsplätze, 2002, Berlin, Bonn: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Bildung und Forschung.
 11. Jasiński A.H., 2000, "Narodowy system innowacji w Polsce", w: A.H., Jasiński (red.), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 12. Lipiec-Zajchowska M. (red.), 2003, Wspomaganie procesów decyzyjnych, t. 2: Ekonometria, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 13. Lundvall B.A. (red.), 1992, National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London: Pinter.
 14. Maddala G.S., 2006, Ekonometria, tłum. M. Gruszczyński, E. Tomczyk, B. Witkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 16. Okoń-Horodyńska E., 1998., Narodowy system innowacji w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 17. Reid A., Musyck B., 2000, "Industrial policy in Wallonia: A rupture with the past?" European Planning Studies, t. 8, nr 2, s. 183-200.
 18. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 19. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystki, t. 2, Kraków: Statsoft.
 20. Świadek A., 2007, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Welfe A., 1988, Ekonometria, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Woodward R. (red.), 2005, Sieci innowacji w polskiej gospodarce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Raporty CASE, nr 60, Warszawa: Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu