BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska), Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadmiar informacji : Próba identyfikacji problemu w małych i średnich przedsiębiorstwach
Information Overload. The Trial of Problem Identification in Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 217, s. 94-101, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa
Keyword
Informacja, Zarządzanie informacją, Informacja w przedsiębiorstwie, Rozwój przedsiębiorstwa
Information, Information management, Information in enterprise, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawisko nadmiaru informacji coraz powszechniej zagraża sprawności funkcjonowania organizacji i hamuje jej rozwój. W pracy wskazano symptomy pojawienia się tego problemu w organizacji i zidentyfikowano ewentualne przyczyny. Za najważniejsze rozwiązania uznano kreowanie kultury informacyjnej w organizacji oraz wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji. Ponadto zaprezentowano wyniki badań własnych, których celem była próba identyfikacji problemu przeładowania informacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of excess of information more and more commonly threatens the efficiency of organization's functionality. The paper shows the symptoms of appearing of this problem in the organization and identifies possible reasons. The most important acknowledged solutions are : the creation of the informational culture in the organization and the implementation of solutions supporting the management of knowledge and information in the organization. Moreover, there are presented findings of own research of which the aim was the trial of identification of a problem of informational overload in small and medium enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babik W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, Sympozjum Naukowe Człowiek, Media, Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2010, http://www. up.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf (1.06.20101).
 2. Davenport T., Prusak L., Information Ecology, Oxford University Press, Oxford 1997.
 3. Edmunds A., Morris A., The problem of information overload in business organizations: A review of literature, "Information Management" 2000, Vol. 20.
 4. Fazlagić J., Zjawisko nadmiaru informacji a współczesna edukacja, "e-mentor" 2010, nr 4 (36).
 5. Głowacka E., Ekologia informacji - sposób na choroby informacyjne?, referat na 26. Konferencję Problemową Bibliotek Medycznych. Naukowa informacja medyczna w Polsce, 2008, http://www. konferencja.biblio. cm.umk.pl/index.php? id=171 (6.06.2011).
 6. Hiltz S.R., Turrof M., Structuring computer-mediated communication systems to avoid information overload, "Communications of the ACM" 1985, Vol. 28 (7).
 7. Iastrebova K., Managers' information overload. The impact of coping strategies on decision-making performance, Erasmus Research Institute of Management 2006, http://hdl.handle.net/1765/7329 (26.06.2011).
 8. Information Overload Research Group, http://www.iorgforum.org (20.06.2011).
 9. Jelonek D., Wybrane podejścia w tworzeniu strategii informacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011a.
 10. Jelonek D., Problem przeładowania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011b (w druku).
 11. Ledzińska M., Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2009.
 12. Oleński J., Ekonomika informacji. Podstawy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. O'Reily C.A., Individuals and information overload in organizations: Is more necessarily better? "Acadamy of Management Journal" 1980, Vol. 23.
 14. Schneider S.C., Information overload: Causes and consequences, "Human Systems Management" 1987, Vol. 7.
 15. Schick A.G., Gorden L.A., Haka S., Information overload: A temporal approach, "Accounting Organizations and Society" 1990, Vol. 15.
 16. Toffler A., Future Shock, Bantam Books, New York 1970.
 17. Wierzbicki A.P., Rola techniki w cywilizacji informacyjnej, [w:] L.W. Zacher (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Leona Koźmińskiego, Warszawa 1997.
 18. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu