BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frączkiewicz-Wronka Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Efektywność sieci jako czynnik krytyczny rozwoju organizacji realizujących usługi społeczne
Effectiveness of Network As A Critical Factor Of Development Of Organizations Implementing Social Services
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 72-80, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Sektor publiczny, Usługi społeczne niematerialne, Zarządzanie
Public sector, Non-material social services, Management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawową koncepcją kształtowania zasad rozwoju społeczno-gospodarczego, którą promuje UE, jest zrównoważony rozwój. Jako istotny element tej koncepcji postrzegana jest efektywna realizacja usług społecznych. Nowe praktyki zarządzania w organizacjach publicznych wyraźnie wskazują na wykorzystanie m.in. koncepcji sieci do realizacji celów społecznych, stąd znaczny wzrost poszukiwań badawczych eksplorujących problem efektywności tychże i jej wpływu na rozwój organizacji nienastawionych na zysk. (abstrakt oryginalny)

Nowadays substantial literature describes networks as a new paradigm of public management. In particular, growing interest in partnerships as a form of governance in community development has been observed recently. Many public politics and programs are being introduced not by individual organizations, but as a result of collective actions including partnerships. The collaboration of organizations that constitute a network should result in the raised effectiveness in developing public services and sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agranoff R., McGuire M., Big questions in public network management research, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2001, nr 11(3).
 2. Austen A., Zastosowanie koncepcji sieci do wzmacniania efektywności działań podejmowanych w sektorze publicznym, [w:] Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, red. A. Frączkiewicz-Wronka, UE, Katowice 2010.
 3. Bryson M.J., Crosby B.C., A leadership framework for cross-sector collaboration, "Public Management Review" 2005, nr 7(2).
 4. Davis S., Albright T., An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research" 2004, nr 15.
 5. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 6. Evans J.R., An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results, "Journal of Operations Management" 2004, no 22.
 7. Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management" 2003, no 14.
 8. Gasparski W., Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, [w:] Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, red. W. Kieżun, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 9. Kożuch B., Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, [w:] Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, red. A. Bosiecki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Liber, Warszawa 2010.
 10. March J.G., Sutton R.I., Organizational performance as a dependent variable, "Organization Science" 1997, nr 8.
 11. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 12. Milward B.H., Provan K.G., Managing the hollow state. collaboration and contracting, "Public Management Review" 2003, nr 5(1).
 13. Poskrobko B., Cykliczność, trwałość i równoważenie rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, red. B. Poskrobko, S. Kozłowski, PAN, Białystok-Warszawa 2005.
 14. Rojas R.R., A review of models for measuring organizational effectiveness among for profit and nonprofit organizations, "Nonprofit Management & Leadership" 2000, nr 11(1).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu