BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Grupa kapitałowa sposobem na dalszy wzrost przedsiębiorstwa
Business Group as a Way to Continue the Company Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 64-71, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wielkość przedsiębiorstwa, Grupa kapitałowa, Bariery rozwojowe, Przedsiębiorstwo
Enterprise size, Capital group, Development barriers, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każde przedsiębiorstwo w trakcie swego istnienia napotyka wiele barier utrudniających jego dalszy wzrost. W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo nie jest w stanie dalej rosnąć bądź dalszy wzrost może stać się wręcz przyczyną jego upadku. Przeprowadzone w artykule rozważania pokazują, że sposobem na pokonanie takiej bariery może być "rozpad" przedsiębiorstwa i przekształcenie dotychczas jednolitej prawnie i organizacyjnie jednostki w grupę kapitałową. Utworzenie grupy kapitałowej wydaje się naturalnym etapem w ewolucji przedsiębiorstwa, rozpatrywanej pod kątem zwiększania jego wielkości i złożoności. (abstrakt oryginalny)

Every company in the course of its existence faces a number of barriers to its further growth. In some situations, the company is not able to continue to grow, or a further increase may even become the cause of its downfall. The considerations carried out in the paper show that the way to overcome such barriers can be a "disintegration" and the transformation of the company into business group. The creation of the business group seems to be a natural stage in the evolution of the company considered in terms of increasing its size and complexity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allan S.A., Organizational choices and general management influence networks in divisionalized companies, "Academy of Management Journal" 1978, no 3.
 2. Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
 3. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review" 1998, May- -June.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Gryczka J., Granice organizacji - aspekty teoretyczne, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej" 2006, zeszyt 71.
 7. Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S., From social ties to embedded competencies: the case of business groups, "Journal of Management & Governance" 2008, December.
 8. Jagoda H., Haus B., Holding - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 9. Koziński J., Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, AE, Wrocław 1996.
 10. Krupski R., Przybyła M. (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 11. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 1997.
 12. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 13. Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej - praktyczny poradnik tworzenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.
 14. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
 15. Obłój K., Palikot J., Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
 16. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2003.
 18. Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów: analiza logiczno-metodologiczna, PWN, Warszawa 1978.
 19. Strategor, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 20. Sudoł S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1.
 21. Trocki M., Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu