BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bełz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Potencjał dostosowawczy w przełamywaniu barier wzrostu przedsiębiorstw
Dynamic Capabilities in Overcoming the Barriers of Enterprises' Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 18-28, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Bariery rozwojowe, Systemy zarządzania, Przedsiębiorstwo, Zdolności dynamiczne
Development barriers, Management system, Enterprises, Dynamic capabilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie kryzysu wzrostu jest wyrazem dość powszechnych problemów, jakie napotykają rozwijające się przedsiębiorstwa. Problemy te są różnorodne i trudno jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego jednym firmom udaje się dynamicznie wzrastać i dopasowywać do zmieniającej się skali działania, podczas gdy inne napotykają w tym procesie istotne bariery zagrażające ich funkcjonowaniu. Artykuł poświęcony jest zjawisku potencjału dostosowawczego systemu zarządzania, którego natężenie i spójność pozwala dokonać interpretacji różnic pomiędzy firmami odnoszącymi sukcesy i porażki w przełamywaniu barier wzrostu. Na bazie studium przypadków zobrazowane zostały wymiary tego potencjału, ich pomiar i możliwości interpretacji, jakie można zastosować do dowolnego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The concept of crisis of growth is rather common among developing enterprises. Problems connected with overcoming the barriers of growth are varied and it is difficult to explain why certain firms manage to grow dynamically and adjust to the changing conditions while others encounter significant barriers in the process that even threatens their existence. The paper deals with dynamic capabilities of management system which intensity and consistency allow to interpret the differences among companies which have been successful and those that have failed to overcome barriers to grow. Based on case studies the article illustrates the dimensions of these capabilities, proposals of their measurement and interpretation that can be applied to any business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barabasz A., Bełz G., Psychologiczne i zarządcze mechanizmy kształtowania równowagi organizacyjnej. Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010.
 2. Barabasz A., Osobowość organizacji, UE, Wrocław 2008.
 3. Bełz G., Problemy rozwoju systemu zarządzania jako czynnika wzrostu małych i średnich firm, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49, UE, Wrocław 2009.
 4. Bełz G., Triumwirat ról w procesach odnowy i rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie w teorii, M. Przybyła (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 137, UE, Wrocław 2010.
 5. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 6. Czarniawska-Joerges B., Wolff R., Leaders, managers, entrepreneurs on and off the organizational stage, "Organization Studies" 1991, vol. 12, no 4.
 7. Eckstein H., Case study and theory in political science. Handbook of political science, Addison-Wesley, 2006.
 8. Eisenhardt K., Building theories from case study research, "Academy of Management Review" 1989, vol. 14, no 4.
 9. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as simple rules, "Harvard Business Review", January 2001.
 10. Flyvbjerg B., Five misunderstandings about case-study research, "Qualitative Inquiry", vol. 12, no 2, April 2006.
 11. Kets de Vries M., Miller D., The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management, Jossey-Bass, San Francisco 1984.
 12. Kets de Vries M., Miller D., Personality, culture, and organization, "Academy of Management Review" 1986, vol. 11, no 2.
 13. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2009.
 14. Mayo A., Nohria N., Zeitgeist leadership, "Harvard Business Review", October, 2005, vol. 83, no 10.
 15. Myerss-Briggs, Myers-Briggs Foundation, www.myersbriggs.org, 2010.
 16. Phelps R., Adams R., Bessant J., Life cycles of growing organizations: A review with implications for knowledge and learning, "International Journal of Management Reviews" 2007, vol. 9, no 1.
 17. Piore M.J., Qualitative research: does it fit in economics?, "European Management Review" 2006, vol. 3.
 18. Romanelli E., Tushman M., Organizational transformation as punctuated equilibrium: an empirical test, "Academy of Management Journal" 1994, vol. 37, no 5.
 19. Siggelkow N., Persuasion with case studies, "Academy of Management Journal 2007, vol. 50, no 1.
 20. Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1184, UE, Wrocław 2007.
 21. Yin R., Case Study Research, Sage Publications, Beverly Hills, 1989.
 22. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice Hall, 2009.
 23. Zaleznik A., Managers and leaders. Are they different?, "Harvard Business Review", January 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu