BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Mechanizmy rozwoju i wzrostu z perspektywy ujęcia zasobowego
Mechanisms of Growth and Development from the Resource Based View Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 172-178, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Podejście zasobowe w zarządzaniu, Zarządzanie przez wartość, Rozwój, Zarządzanie strategiczne
Resource approach in management, Management by value, Development, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie mechanizmów rozwoju charakterystycznych dla zasobowego podejścia do zarządzania. Podstawą do sformułowania opinii o takich mechanizmach jest analiza podstawowych założeń ujęcia zasobowego i założeń koncepcji zarządzania wartością rozwijaną w nauce o finansach. Z przedstawionej analizy wynika, że istotą rozwoju z obu punktów widzenia jest koncentrowanie się na działalności podstawowej (zdolnościach do jej realizacji), przy czym sam rozwój zdolności może odbywać się albo przez rozwój (doskonalenie) zasobów wewnętrznych, albo przez sieciowe poszukiwanie dostępu do istotnie ważnych zasobów niematerialnych. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to identify mechanisms for the development and growth from Resource Base View perspective. The opinion about such mechanisms is formulated on the basis of the assumptions of RBV concepts and assumptions of the VBM (finance concepts) The analysis shows that the essence of development, from both points of view is to focus on core activities, but the capabilities (specific of RBV) can develop through the improvement of internal resources or by seeking the access to the network where we can find important intangible resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14, no 1.
 2. Makadok R., Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation, "Strategic Management Journal" 2001, vol. 22, no 5.
 3. Montgomery C., Wernerfelt B., Diversification, ricardian rents, and Tobin's q, "The Rand Journal of Economics" 1988, vol. 19, no 4.
 4. Pluta W., Strategie finansowe, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, AE, Wrocław 2007.
 5. Pniewski K., Bartoszewicz B., Kreowanie wartości jako cel nadrzędny, [w:] Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski i B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 6. Priem R., Butler J., Tautology in the resource-based view and the implications of externally determined resource value: further comments, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, no 1.
 7. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 8. Szablewski A., Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, red A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 9. Wernerfelt B., A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5, no 2.
 10. Wernerfelt B., The resource-based view of the firm: ten years after, "Strategic Management Journal" 1995, vol. 16, no 3.
 11. Zaheer A., Bell G., Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26, no 9.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu