BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kulturowe czynniki wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
Cultural Determinants of Growth and Development of Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 165-171, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Enterprise development, Organisational culture, Enterprise environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę aspektów kulturowych w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Po przedstawieniu istoty wzrostu i rozwoju organizacji opisano kulturę zaufania i innowacyjności w kontekście omawianych zagadnień. Następnie rozpatrzono problem kultury organizacyjnej w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa oraz wpływ czynników kulturowych na relacje organizacji z otoczeniem w odniesieniu do wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the problems emerging as a result of growth and development of enterprises from cultural points of view. After the presentation of the essence of growth and development, the trust and innovative culture is focused on. Next organizational culture in different phases of organizational grow is described. Finally the cultural relation between organization and environment is pointed out and examined as for the consequence for organizational growth and development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bełz G., System zarządzania, jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, UE, Wrocław 2011.
 2. Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Harper & Row Publisher, New York 1985.
 3. Filip P., Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/ zeszyty/zeszyt7/31_Filip.pdf, Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 4. Greiner L., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", May-June 1998.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, [w:] e-mentor, SGH i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych nr 5 (27)/2008, www.e-mentor.edu.pl.
 6. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
 7. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Kultura organizacyjna a innowacyjność, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, J. Skalik (red.), AE, Wrocław 2004.
 8. Interkulturelle Kompetenz, de.wikipedia.org/ Wiki/ Interkulturelle _ Kompetenz 2011.
 9. Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 10. Koźmiński A., Jemielniak D., Zmiana, rozwój, strategia. Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Kurczewska A., Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, www.mikro.univ.szczecin. pl/bp/pdf/86/10.pdf, 2011.
 13. Loenhoff J., Interkulturelle Kompetenz zwischen Person und System, "Erwägen, Wissen Ethik" 2003, Nr. 14 (1).
 14. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 15. Mullins L.J., Management and Organisational Behaviour, Pitman, London 1993.
 16. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, www.integracja.szczeciń.pl/publikacje _naukowe_022, 2011.
 18. Poznańska K., Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] J. Lichniak, Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2009.
 19. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, AE, Kraków 1996.
 20. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje, PWE, Warszawa 1995.
 21. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 22. Szymczak M. i in. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 23. Tracy D., Morin W.J., Truth, Trust and the Bottom Line: 7 Steps to Trust- Based Management, Dearborn Financial Publishing, Chicago 2001.
 24. Wederspahn G.M., Intercultural Services. A Worldwide Buyers Guide and Sourcebook, Gulf Publishing Company, Houston 2002.
 25. Wierlacher A., Das tragfähige Zwischen, "Erwägen, Wissen Ethik" 2003, Nr. 14 (1).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu