BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Menedżer wobec barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
A manager towards the barriers of SMEs development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 129-140, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Menedżer, Zarządzanie, Innowacje, Rozwój przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Manager, Management, Innovations, Enterprise development, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono działania menedżera w procesie usuwania barier rozwoju MŚP. Dokonano identyfikacji barier, które zdaniem autorki stanowią największe zagrożenie w rozwoju małych firm. Wszelkie problemy przedsiębiorstwa rozwiązuje menedżer, dlatego podkreślono ważność jego roli, jaką odgrywa w rozwoju organizacji. Współczesna rzeczywistość wymaga od menedżera kompetencji, skuteczności, mądrości życiowej, empatii oraz dbałości o ludzi, którymi kieruje i wspólnie z którymi odnosi sukcesy bądź porażki. Kreatywny menedżer nie ucieka od problemów, wprowadza zmiany innowacyjne, które stanowią klucz do sukcesu. Determinuje pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także odpowiedzialności za los firmy i jej dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the manager's activities necessary in the process of removing obstacles in the development of small and medium enterprises. The author describes the most common obstacles that prevent the development of small companies. The manager solves all the problems the company has, therefore, his role has been stressed. A creative manager integrates with the team and their success or failure. He does not run away from problems, introduces innovative changes which are the key to success. He determines his employees to improve their qualifications and take responsibility for the future of the company and its position in the competitive market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Cieśliński M., Kowalewski S., Sukces organizacji i możliwości jego pomiaru z wykorzystaniem koncepcji Performance Pism, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/1, Sopot 2009.
 3. Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa 2001.
 4. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
 5. Drucker P.F., Menedżer skuteczny. Nowoczesność, AE, Kraków 1994.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Wyd. PWE, Warszawa 1997.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 9. Król H., Badania kadry kierowniczej w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1998.
 10. Kubik K., Kultura menedżerska, Wyd. WWSE, Warszawa 2008.
 11. Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 12. Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
 13. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Wyd. Menedżerskie, Warszawa 2003.
 14. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Część 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 15. Peters T., Biznes od nowa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.
 16. Pilch J., Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie, AE, Kraków 2008.
 17. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 18. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich klientów, Wyd. 2 popr., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 19. Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, Tom I, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 20. Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 21. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu