BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Pułapka aktywnej inercji i zmiana zarządczych stereotypów
The Active Inertia Trap and Changing Managerial Stereotypes
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 121-128, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Sukces przedsiębiorstwa, Inercja
Enterprise development, Success of the company, Inertia
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pogoni za sukcesem w biznesie każdy menedżer dokonuje wyboru i podejmuje działania, które w konsekwencji mogą wspomagać, ale także utrudniać rozwój przedsiębiorstwa. Kiedy zmieniają się uwarunkowania, menedżer powinien zmieniać swoje stereotypy, jeżeli chce, aby jego firma kontynuowała rozwój. Zarządcze stereotypy określają kierunek przyszłego rozwoju organizacji. Pozwalając menedżerom na osiąganie dobrych rezultatów, nakładają także pewne ograniczenia. Radykalne zmiany w otoczeniu mogą zdeprecjonować tradycyjną formułę sukcesu. Menedżerowie dostrzegają zachodzące zmiany, lecz próbują reagować na nie, nie wychodząc poza ramy dominującej formuły sukcesu lub jeszcze bardziej zamykają się w niej. Takie zachowanie, kiedy nawet na radykalne zmiany próbuje się odpowiedzieć w tradycyjny sposób, można określić jako aktywną inercję. (abstrakt oryginalny)

In his pursuit of success every manager makes choices and takes actions whose consequences may help or hinder the growth of their business. When circumstances change, managers should align their stereotypes accordingly if they want their company to continue on the growth path. Managerial stereotypes in such areas as financial investment, contracting, public announcements or business relationships with customers determine the direction of the organisation's future development. While they help managers in terms of performance, they also bring certain limitations. All is well as long as the organisation's competitive landscape allows it to keep its status quo. However, any radical change of its operating environment may devalue the organisation's traditional formula for success. Managers see the changes around them but try to respond without leaving the comfort zone of their predominant success formula or get stuck in it even more. The behaviour, when the response to even the most disruptive change is by reliance on traditional activities, is called active inertia. This article discusses the nature of what is termed active inertia and shows how it sets itself within the organisation when the elements of the company's successful formula start to "congeal". Even though a frequent phenomenon, active inertia is not easy to diagnose. Managers rarely realise that the success formula they rely on has ossified to the extent that they can no longer effectively respond to change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ashby W.R., An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, London 1970.
  2. Burgelman R., Fading memories: a process theory of strategic business exit in dynamic environments, "Administrative Science Quarterly" 2004, nr 39.
  3. Giddens A., Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradictions in Social Analysis, Macmillan, London 1989.
  4. Giddens A., The Constitutions of Society: Outline of the Theory of Structuration, Univ. of California Press, Berkeley 1994.
  5. Sewell W.H., A Theory of Structure: Duality Agency and Transformation, "American Journal of Sociology" 1998, nr 98.
  6. Sull D.N., Revial of the Fittest, HBS Press, Boston 2003.
  7. Sull D.N., Why goad companies go bad, "Harvard Business Review", July-August 1999.
  8. Zucker L.G., The role of institutionalization in cultural persistence, "American Sociological Review" 1997, nr 42.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu