BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Centrum Innowacji ProLearning)
Title
Wykorzystanie wirtualno-sieciowej koncepcji do przełamywania barier rozwoju przedsiębiorstw sektora MMŚP - studium przypadku
The Use of the Virtual-Network Conception to Break Barriers in the Development of Enterprises in SME's Sector - Case Study
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 112-120, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Innowacje, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Virtual enterprise, Innovations, Enterprise development, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po silnej fali kryzysu przedsiębiorstwa wciąż stoją przed wyzwaniem budowania ciągłej przewagi konkurencyjnej. Obecnie konkurencyjność ma szeroką skalę międzynarodową. Poszukiwanymi pracownikami są specjaliści nowoczesnych technologii i tworzenia innowacji. Innowatorzy mają analizować napływające informacje z rynku oraz mieć umiejętność przekształcenia potrzeb klientów w ulepszone, nowe, spersonalizowane produkty, którymi przedsiębiorstwo będzie mogło się wyróżnić. Organizacje starają się przez ciągłe doskonalenie formy i procesów wewnątrzorganizacyjnych osiągnąć poziom dojrzałości pozwalający na tworzenie innowacyjnych produktów/usług. Ogromną szansą wydaje się wykorzystanie sieciowości i wirtualności w celu wykorzystania określonych dóbr, zasobów i kapitału bez redundancji postrzeganej aktualnie jako koszt danej inwestycji. (abstrakt oryginalny)

After a heavy crisis wave enterprises are still facing the challenge to build a constant advantage in competitiveness. Nowadays competitiveness has a wide global scale. Enterprises seek specialists in modern technologies and innovations creation. Innovators are to analyze the information coming from the market and to have the ability to transform customers' needs in better, new, personalized products that will allow the enterprise to stand out. Organizations try to reach the level of maturity that allows to create innovative products/services, by constant improvement of internal forms and processes. A huge chance seems to be the use of networkingness and virtualiness in order to take advantage of certain goods, resources and capital without redundancy regarded as a cost of the given investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, AE, Wrocław 2005.
 2. Barrow C., Biznes w sieci, Felberg SJA, Waszawa 2006.
 3. Fleming I., The Virtual Teams, Management Pocketbooks Ltd., 2006.
 4. Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I., Managing Business Relationships, Wiley, London 2003.
 5. Ford D., Hakansson H., Johanson J., How do Companies Interact?, [w:] Understanding Business Markets; Interaction, Relationships and Networks, red. D. Ford, Academic Press Harcourt Brace & Company Publishers, London 1993.
 6. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 7. Maciejowski T., Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 9. Niemczyk J., Zachowanie strategiczne przedsiębiorstw działających w klastrach, [w:] Zarządzanie kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, red. M. Przybyła, AE, Wrocław 2007.
 10. PARP, Materiały konferencyjne, [w:] Popytowe podejście do tworzenia innowacji, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wrocław 2011.
 11. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2007.
 12. Perechuda K., Wystąpienie w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą, materiały niepublikowane, Wrocław 2011.
 13. Ratajczak-Mrozek M., Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, Network Approach), "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 4, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 14. Sharif N.M., Przedsiębiorczość intelektualna dla przeskakiwania etapów rozwoju w krajach rozwijających się. Znaczenie wiedzy technicznej, [w:] Intellectual Entrepreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, red. S. Kwiatkowski, M.B. Kamiński, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 15. http://www.prolearning.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu