BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulicki Jacek (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Dowody w postępowaniu podatkowym
Evidence in Tax Procedure in Poland
Source
Analizy BAS, 2012, nr 6 (73), 12 s.
Keyword
Podatki, Oszustwa podatkowe, Prawo podatkowe, Kontrola podatkowa
Taxes, Tax fraud, Tax regulations, Tax audit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest omówienie środków dowodowych w postępowaniu w sprawach zobowiązań podatkowych, regulowanym przepisami Ordynacji podatkowej. Ustawodawca polski nie podaje definicji dowodu, wskazując jedynie, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być księgi podatkowe, deklaracje, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, materiały zgromadzone w toku postępowania karnego, bądź postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Ich omówienie zostało poprzedzone ogólną charakterystyką dowodów. (abstrakt oryginalny)

This article looks at the role of evidence in tax proceedings under the Polish Taxation Act. It begins with a general overview of the evidence taken in the tax procedure. Next, the author examines major forms of evidence such as tax books, income statements, witness statements, expert testimonies, inspection and tax audit reports, and documents obtained during other forms of legal proceedings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, wyd. IV, Warszawa 1970.
  2. P. Pietrasz [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnerowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 665.
  3. H. Dzwonkowski, Z. Zgierski [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 811.
  4. B. Adamiak w B. Adamiak, J. Borkowski, KPA. Komentarz, CH. Beck, Warszawa 1996, art. 82 Nb 2.
  5. W. Berutowicz: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, s. 145.
  6. J. Kulicki, Kontrola skarbowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 220.
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu