BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reszczyński Zdzisław M.
Title
Funkcjonowanie i sterowanie system ekonomicznego : uwagi na tle książki J. Kornaia Economics of Shortage
The Functioning and Control of Economic System : Some Remarks on J. Kornai's Book Economics of Shortage
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 141-151
Keyword
Ekonomia, Gospodarka socjalistyczna, Poglądy ekonomiczne
Economics, Socialist economy, Economic views
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule w oparciu o książkę węgierskiego ekonomisty J. Kornai "Economics of Shortage" omówiono funkcjonowanie i sterowanie sytemu ekonomicznego. Główną uwagę zwrócono na trzy aspekty książki: 1) bezpośrednią analizę zjawiska niedoboru w gospodarce, 2) problemy metodologiczne teorii kontroli gospodarczej, 3) próbę wyjaśnienia teorii systemów ekonomicznych. W artykule przedstawiono główne cechy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej według poglądów Kornai oraz podkreślono zależność tego funkcjonowania od przyjętych metod kontroli.

The paper contains a review of Economics of Shortage - a book written by Hungarian economist J. Kornai and published in English. Also some attitude towards problems discussed in this book are considered in this paper. Main attention is paid to three aspects of the book: 1) direct analysis of shortage phenomena in the economy, 2) methodological problems of the theory of economic control, 3) attempt to give an explanatory theory of economic systems. The article presents main characteristics of functioning of the socialist economy according to Kornai's views and stresses the dependence of this functioning upon adopted methods of control. It examines Kornai's proposition to use hard budget constraints as a barrier against the drive to expansion with conclusion that this may be effective only in connection with other institutional changes in economy. The author watches the significance of this book in it that construction of the functioning and control theory in relation to economic systems is advanced. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kornai I., Anti-Equilibrum. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Warszawa 1973.
  2. Karagedow R.G., Ekonomika deficytu, "Prezentacje" 1983, nr 2.
  3. Karagedow R.G., Mechanizm funkcjonirowanija socjalisticzeskoj ekonomiki, Izwiestija Sibirskogo Otdielenija Akademii Nauk SSSR Obszczestwiennych Nauk nr 11, 1982.
  4. Bobińska K., J. Kornai o mechanizmie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" 1983, nr 2.
  5. Oyrzanowski B., Nowe pojęcia ekonomiczne, "Problemy Ekonomiczne" 1983, nr 4.
  6. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, Warszawa 1978, s.49-50.
  7. Reszczyński Z.M., Problemy doskonalenia rachunku bilansowego, Zeszyty naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne z. 16, 1973, s. 12-15.
  8. Beer S., Cybernetyka a zarządzanie, Warszawa 1966, s. 121-122.
  9. Kornai J., Ekonomia i psychologia, "Gospodarka Planowa" 1983, nr 3 - wywiad.
  10. Beksiak J., Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa 1972, s. 195-198.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu