BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward
Title
Kryteria oceny efektywności metod doboru cech diagnostycznych
Evaluation Criteria of the Effectiveness of Diagnostic Attributes Choice Methods
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 205-221, tab, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Efektywność, Statystyczna analiza porównawcza, Dobór zmiennych
Effectiveness, Statistical comparison analysis, Variables selection
Note
summ., rez.
Abstract
Porównanie wielowymiarowych obiektów społeczno-gospodarczych za pomocą metod statystycznych poprzedzone musi być identyfikacją wyróżnionych obiektów. (...) W niniejszej pracy będzie podana propozycja pewnych kryteriów, które mogą być wykorzystane do oceny wyników wyboru cech diagnostycznych za pomocą metod statystycznych. Kryteria te mogą pełnić rolę wskaźników efektywności metod doboru cech diagnostycznych. (fragment tekstu)

The article deals with comparison of diagnostic attributes choice results achieved by different statistical methods. The effectiveness of the methods is evaluated according to the following qualities of diagnostic attributes: weak correlation of these attributes, strong correlation with remaining attributes and sufficient variability. Individual indicators for diagnostic attributes and total indicators for all the diagnostic set have been constructed to evaluate these qualities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, Warszawa 1976.
 2. Bartosiewicz S., Nowak E., Ekonometria. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwa Uczelniane AE, Wrocław 1981.
 3. Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Warszawa 1976.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1079, nr 160.
 5. Hellwig Z., The Selection of a Set of "Core" Indicators of Socio-economic Development, UNESCO, Paryż 1972.
 6. Nowak E., Badanie zgodności metod 'wyboru cech diagnostycznych, "Przegląd Statystyczny" (w druku).
 7. Nowak E., Propozycja metody konstruowania współczynników dla cech diagnostycznych, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr -3.
 8. Nowak E., Syntetyczne kryterium doboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1981, nr 185.
 9. Nowak E., Statystyczna analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w województwach, Folia Oeconomlca Cracoviensia, 1930, vol. 23.
 10. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa 1976.
 11. Siedlecka U., Taksonomiczna metoda wyboru zmiennych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1976, nr 84.
 12. Zastosowanie dynamicznej analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Wrocław 1975.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu