BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Metody integracji systemu zarządzania
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 392-399, tab.,
Keyword
Systemy zarządzania, Integracja systemów, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management system, Systems integration, Enterprise management
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa wprowadzają (z reguły stopniowo) różne nowe koncepcje i metody zarządzania. Nie podejmuje się przy tym (choć są też pozytywne przypadki) próby ich scalania z koncepcjami już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie w jednolity system zarządzania. Dodatkowo istniejące koncepcje zarządzania nie są wystarczająco dobrze ugruntowane i ze sobą powiązane. Jednocześnie liczba nowych koncepcji i metod zarządzania ciągle wzrasta, a istniejące - stale się rozwijają. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Hahn, H. Hungenberg, PuK. Planung und Kontrolle. Wertorientierte Controllingkonzepte, 6. Auflage. Verlag Gabler, Wiesbaden 2001, s. 48.
 2. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976, s. 45.
 3. D. Hahn, H. Hungenberg, PuK. Planung und Kontrolle, s. 49.
 4. Zwraca na to uwagę B. Haus w: Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Mat. Konf. nt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, PN AE we Wrocławiu nr 784, s. 27.
 5. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 611.
 6. Wśród dziesięciu przykazań podejścia systemowego znajduje się zasada: Różnicować, by lepiej integrować, by całość tworzyła nowa, wyższa jakość. Tylko jedność w różnorodności jest twórcza. Powiększa to złożoność, ale prowadzi do wyższych poziomów organizacji. Zob. Zarządzanie, s. 634.
 7. Dyferencjacja jest procesem zwiększania różnic między elementami (podsystemami) danego systemu, podczas którego niektóre elementy (podsystemy) dzielą się na kilka elementów (podsystemów). Zob. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza, s. 45.
 8. R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thompson, M.R. McGrath, Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 221-222.
 9. B. Amshoff, Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz, 2. Auflage. Gabler. Wiesbaden 1993, s. 199.
 10. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza, s. 45.
 11. Taki podział przedstawiono w: Integrierte prozessorientierte Managementsysteme, TMS-INFO, Steinbeis-Transferzentrum Managementsysteme, www. tms-ulm. de, s. 5-8.
 12. Dokumentacja składa się z trzech poziomów: poziomu opisu struktury organizacyjnej i systemu zarządzania - ujęcie statyczne, poziomu opisu organizacji przepływów (procesów gospodarczych) - ujęcie dynamiczne oraz poziomu opisu pracy (instrukcji, wskazań). Zob. F. Reto, A. Pischon, f. Riemenschneider, H. Schwerdtle, Integrierte Managementsysteme: Ansatze zur Integration von Qualitats-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystemen, Institut fur Wirtschaft und Ókologie, Universitat St. Gallen, Februar 1997, s. 41.
 13. Tamże, s. 43.
 14. Tamże, s. 44.
 15. Tamże, s. 64 i n.
 16. W literaturze wskazuje się na pewne niedoskonałości podejścia procesowego w integrowaniu systemu zarządzania, twierdząc, że jest ono za bardzo ukierunkowane na cele operatywne, a zaniedbuje aspekty strategiczne. Zob. tamże, s. 77. Cyt. za: H.D. Seghezzi, TQM as an Emerging Business Management Model, ICQ-Kongres, Yokohama, Oktober 1996, s. 2.
 17. Zob. tamże, s. 75-76. Cyt. za: H.W. Adams, Integriertes Management System fur Sicherheit und Umweltschutz: Generic Management System, Munchen Wien 1995, s. XIV.
 18. Według Adamsa, który faworyzuje podejście indukcyjne, ze względu na wyższą akceptację pracowników, suma wymagań, odnośnie do systemu zintegrowanego, wyprowadzonych w ten sposób, stanowi istotę zarządzania generycznego. Zob. H.W. Adams, Integriertes Management System, s. 154-174.
 19. Zarządzanie, s. 442-443.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu