BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowska Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Zarządzanie wpływami środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Management of Incomes in Enterprise
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 10, s. 221-232, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i możliwości
Keyword
Budżet przedsiębiorstwa, Dochody budżetowe, Przychody przedsiębiorstw
Budgets of enterprises, Budget revenue, Revenues of companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie na czym polega zarządzanie wpływami w przedsiębiorstwie. Omówione zostało planowanie i kontrolowanie wpływów. Przedstawiono i opisano skuteczne metody przyspieszające ściąganie należności od kontrahentów. Wśród nich takie jak: sprzedaż na przedpłaty czy zaliczki, sprzedaż za gotówkę, kontrolowana sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty, skuteczna windykacja należności oraz wykorzystanie technik sprzedaży należności. Przytoczone zostały również dane finansowe pozwalające na ocenę tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie w przypadku problemów z odzyskaniem należności. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to describe what the management of incomes in an enterprise is. There are described planning and controlling incomes. There are shown and described effective methods precipitating the collection of receivables. There are such examples as: sale to advance payments and advance payments, sale for cash, controlled sale with the postponed payment day, effective vindication of receivables and using sales techniques of the amount due. In this paper there was also shown financial statistics allowing for the evaluation how enterprises deal with in case of problems with receivables amount due. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarz J., Gostomski E. (2008), Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 2. Bień W. (2004), Opłacalność korzystania z kredytu handlowego, "Rachunkowość" nr 9.
 3. Czarecki J. (2007), Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa 2007.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P. (2010), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 5. Goś W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Grzywacz J. (2001), Faktoring, Difin, Warszawa.
 7. Karmańska A. (red.) (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 8. Kotowska B., Uziębło A. (2009), Płynność finansowa przez pryzmat wpływów i wydatków, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, red. nauk. J. Fryca, J. Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 4, CeDeWu, Warszawa.
 9. Nowak E., Nita B., (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. nauk. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 10. Ossowski M. (2005), Budżetowanie, WSFiR, Sopot.
 11. Panfil M. (2004), Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.p1/files/74/81/104/zarzadzanie.pdf
 12. Płocharz J.(2005), Jak przebiega proces tworzenia budżetu wpływów i wydatków, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
 13. Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (2006), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, red. nauk. I. Pruchnicka-Grabias i A. Szelągowska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 14. Raport BIG, Wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Styczeń 2011, http://www.cpb.home.pl/cigi/raporty/raport.big/cig.raport.big.01.2011.pdf; [RBIG, 2011].
 15. Rutkowski A. (2000), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 16. Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 17. Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm. [UoR]
 20. www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/Ubezpieczenie_naleznosci z dnia 7 kwietnia 2011 roku[CUN].
 21. www.faktoring.pl/index.php?part=6 z dnia 7 kwietnia 2011 roku.
 22. www.finanse.egospodarka.pl/18952,Faktoring-9-zasad-ochrony-naleznosci,1,48,1.html z dnia 7 kwietnia 2011 roku [EG 18952].
 23. www.ipo.pl/faktoring/artykuly/faktoring_ratunkiem_dla_malych_firm_592509.html z dnia 24 kwietnia 2008 roku [IPO].
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu