BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Katarzyna (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Tarnowie)
Title
Typologia czynników motywacji
Typology of Motivation Factors
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 373-387, tabl., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Keyword
Motywacja do pracy, Typologia, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Czynniki determinujące efektywność zespołu
Work motivation, Typology, Company's motivational system, Factors determining the effectiveness of the team
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę opisania czynników motywacji wraz z podziałem typologicznym. Przedstawiona została również istota i definicje motywacji, jak też podział czynników motywacji według cech takich jak: ogólne środowisko pracy, otoczenie pracownika, cechy pracownika, kierunki i zakres oddziaływania oraz sposób i formy oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt has been made to describe motivation factors along with the typology division. Also an essence of motivation and its definition has been presented here as well as the division of motivation factors, according to such features as: general working environment, environment of an employee, characteristics of an employee, directions and extent of influence also the way and form of the influence. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G. 2007. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-2081-698-3.
 2. Bartkowiak G. 1999. Psychologia zarządzania. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-8715-266-8.
 3. Borkowska S. 1991. System wynagrodzeń w skali makro. Studia i Materiały z. 10. Warszawa: IPiSS. ISSN 0239-9458.
 4. Borkowska S. 1992. Jak wynagradzać. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
 5. Borkowska S. 2000. Wynagrodzenia pakietowe - metodą czy szansą na sukces? W: Borkowska S. (red.). Pakietowe systemy wynagrodzeń. Warszawa: IPiSS. ISBN 83-8789-014-6.
 6. Czermiński M. i in. 2001. Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7285-052-6.
 7. Gableta M. (red.). 1999. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: problemy praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-371-0.
 8. Jarmołowicz W. 1998. Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac (konfl ikt i porozumienie). W: Orczyk J. (red.). Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995. Zeszyty Naukowe Seria I nr 243. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISSN 0208-4902.
 9. Karaś R. 2004. Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7417-010-7.
 10. Kopertyńska W. 2009. System motywacyjny w organizacji. Część 1 i 2. [on-line; dostęp: 2009-07-15]. Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. Dostępny w Internecie: http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacji_i.html.
 11. Kozioł L. 2002. Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13786-X.
 12. Meller J. 1988. Zróżnicowanie płac w Polsce. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080-690-0.
 13. Meller J. 1998. Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i wynagrodzeń w Polsce. W: Orczyk J. (red.). Współczesne dylematy zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Seria I nr 265. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISSN 0208-4902.
 14. Pawłowska B. 2009. Teorie motywacji. [dokument pdf; aktualizacja: 2009-02-03; dostęp: 2009-07-15]. Łódź: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ. Dostępny w Internecie: http://www.soc-org.edu.pl/PL/emp_Pawlowska/res/proces_motywacji.pdf.
 15. Piwowarczyk J. 2006. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-004-8.
 16. Pocztowski A. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-2081-468-5.
 17. Reykowski J. 1976. Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: WSiP.
 18. Stabryła A. 1996. Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-8643-987-4.
 19. Stabryła A. 1998. Podstawy zarządzania firmą. Kraków-Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-8749-315-5.
 20. Stelmach W. 2005. Ciemne strony kierowania. Warszawa: Placet. ISBN 83-8542-899-
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu