BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kobiecość poszukiwana - kulturowe uwarunkowania rozwoju firm
Femininity Wanted - Cultural Way to Company's Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 242-248, rys., tab. bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest uświadomienie znaczenia jednego z wymiarów kultury narodowej, jakim jest męskość versus kobiecość, dla rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto tutaj explicite założenie, że rozwój firmy jest powiązany z kulturą i wartościami kraju, w którym rośnie i działa. Wynika to pośrednio z założenia, że kultura firm jest w dużym stopniu zdeterminowana kulturą narodową. Męskość versus kobiecość to wymiar kulturowy, który odnosi się do stereotypowych ról, zachowań, działań i cech związanych z daną płcią. Przedstawione w artykule zagadnienia, rozważania i wnioski powstały na podstawie studiów literatury przedmiotu, wyników badań empirycznych i doświadczeń własnych autorki. (abstrakt oryginalny)

This article indicates the fundamental influence of national cultural dimension - masculinity versus femininity- on company's development. An explicite taken statement says that company's development is related to the culture and values of the country it grows up and operates. Implicite this is brought from an assumption that organisational culture is to a large extent determined by national culture. Femininity versus masculinity is a set of roles, behaviour, activities and attributes that a society generally associates with women or men. The presented problems, considerations and conclusions in this paper are based on literature studies and literature studies results of empirical research and author's own experience. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 2. Krupski R., Stańczyk S., Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej, [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, P. Wachowiak (red.), SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 3. Kurczewska A., Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, G. Maniak (red.), Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 4. Mesjasz A., Wybrane problemy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach wielonarodowych jako skutek globalizacji, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref34_full. html, data dostępu: 25.06.2011.
 5. Nasierowski W., Mikuła B., Culture dimensions of Polish managers: Hofstede's indices, "Organization Studies" 1998.
 6. Olsen J.P., Foran en nyoffentlingrevolusjon (for a new official revolution). "Nyttnorsktidskrift" (3) 1986.
 7. Poulsen T.T., Den Skandinaviskamodellen. Framgångsrikapionärföretag (The Scandinavian Model. Successful Pioneer Companies), Werner Söderström OY, Borgå, Finland 1988.
 8. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Warszawa 2011.
 10. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 11. Szumlewicz P., Kraje skandynawskie najbardziej rozwinięte, 12.03.2008, http://www.polskieradio.pl/ wiadomosci/artykuly/default.aspx? id=41250, data dostępu: 12.02.2010.
 12. Wasilewski J., Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 13. Wiktorska-Święcka A., Traktat o rzeczach codziennych. Sex&Gender, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
 14. Zemke R., Scandinavian management - a look at our future?, "Management Review", July 1988.
 15. Zgud J., Kossowska M., Parametry kultury, czyli jak i dlaczego uwzględniać czynniki kulturowe w procesie rekrutacyjnym, "Personel" 2000, luty.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu