BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławik Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Asymetria instytucjonalna barierą wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw sektora przetwórstwa stalowego w Polsce
Institutional Asymmetry as a Barrier to Growth and Development of the Companies in the Steel Processing Industry in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 235-241, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Instytucje finansowe, Przemysł stalowy
Enterprise growth, Enterprise development, Financial institutions, Steel industry
Note
streszcz., sum.
Abstract
Obok pogłębiających się asymetrii natury gospodarczej, finansowej, politycznej czy kulturowej, między regionami świata zwiększa swój zasięg i siłę zjawisko asymetrii instytucjonalnej1. Może ono stanowić źródło barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Zagrożenia wynikające z asymetrii instytucjonalnej szczególnie uwidaczniają się w warunkach globalizujących się zjawisk kryzysowych. Kryzys nakręca spiralę asymetrii, lecz także instytucje asymetryczne mogą doprowadzać do sytuacji kryzysowych w ich otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

While asymmetries of economic, financial, political and cultural nature grow worldwide, the phenomenon of institutional asymmetry increases its scope and power as well. It can be a source of barriers to growth and development of enterprises. The threats which result from the institutional asymmetry, in particular can be noticed in the conditions of globalizing crisis phenomena. Since a crisis gives impetus to a spiral of asymmetry - it weakens the weak organizations, and can strengthen the strong ones. From the opposite perspective, asymmetric institutions can cause crisis situations in their environment. Based on the example of the steel processing industry in Poland, the potential of influence of the very asymmetric financial institutions on other subjects in their environment was presented. Those institutions are able to significantly restrict the opportunities of those subjects' development, or even to threaten their further being, whereas in the macroeconomic scale - they are able to cause crises of a global scope, striking not only industries, but the whole domestic or regional economies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 2. Jankowski W.B., Yoffie D.B., Autorytety Harvardu: Strategia konkurencyjna w okresie zmian, zapis filmowy z konferencji, która odbyła się 25 maja 2004 r. w Warszawie.
 3. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzysy, Difin, Warszawa 2009.
 4. Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, publikacja PWC, marzec 2009.
 5. Materiały Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH), Centrum Usług Informatycznych CIBEH SA oraz Instytutu Metalurgii Żelaza (IMŻ).
 6. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku: przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 7. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 8. Orłowski W.M., Czego uczy nas kryzys?, "Harvard Business Review Polska", nr 82-83, grudzień 2009- -styczeń 2010.
 9. Sobiecki R., Pietrewicz J.W. (red.), Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 10. Rok kryzysu. Co dalej? Wyzwania stojące przed spółkami, publikacja PWC, październik 2009.
 11. Yoffie D.B., Kwak M., Judo Strategy, Harvard Business School Press, Boston 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu