BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rola pracowników wiedzy w kształtowaniu potencjału rozwojowego organizacji
Role of Knowledge Workers in Creating the Developing Potential of Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 211-218, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Wiedza, Profesjonalizm
Knowledge, Professionalism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Punktem wyjścia podjętych rozważań jest wskazanie na redefinicję czynników warunkujących potencjał rozwojowy współczesnych organizacji i podkreślenie roli wiedzy, zwłaszcza cichej, jako dominującego zasobu przedsiębiorstwa przyszłości. W tym kontekście zaprezentowano pracowników wiedzy jako nową profesję specjalistów - pracowników o kompetencjach krytycznych dla sukcesu organizacji, będących dysponentami najcenniejszej wiedzy ukrytej. Zasadnicza część artykułu dedykowana jest procesowi dzielenia się wiedzą w gronie profesjonalistów i jego uwarunkowaniom. (abstrakt oryginalny)

The starting point of deliberations is to focus on the redefinition of indicators that influence organizational developing potential and stress the role of knowledge, especially tacit as dominant resource of a contemporary enterprise. In this context knowledge workers as a new profession of specialists are presented. These employees have competencies core to the today's organization success, because they are possess the most precious, valuable tacit knowledge. The main part of this article is dedicated to the process of knowledge sharing among specialists and its supporting conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Assudani R.H., Dispersed knowledge work - implications for knowledge intensive firms, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13, no 6.
 2. Chick G., Talent and mindsets, "Supply Management" 2007, vol. 12, no 18.
 3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 4. Donnelly R., How "free" is free worker? An investigation into the working arrangements available to knowledge workers, "Personnel Review" 2006, vol. 35, no 1.
 5. Ensign P.C., Hébert L., How reputation affects knowledge sharing among colleagues?, "MIT Sloan Management Review" 2010, Winter.
 6. Fazlagić J., Dzielenie się wiedzą według psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, "Problemy Jakości" 2011, nr 4.
 7. Grudzewski W.M. i in., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor" 2008, nr 5 (27).
 8. Holste J.S., Fields D., Trust and tacit knowledge sharing use, "Journal of Knowledge Management" 2010, vol. 14, no 1.
 9. Huang N.-T., Wei C.-C., Chang W.-K., Knowledge management: modeling the knowledge diffusion in community of practice, "Kybernetes" 2007, vol. 36, no 5/6.
 10. Kokavcová D., Malá D., Knowledge sharing - the main prerequisite of innovation, "Organizacijø Vadyba: Sisteminiai Tyrimai" 2009, no 51.
 11. Lin C-P., To share or not to share: modeling knowledge sparing using exchange ideology as a moderator, "Personnel Review" 2007, vol. 36, no 3.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 13. O'Neil B.S., Adya M., Knowelge sharing and the psychological contract. Managing knowledge workers across different stages of employment, "Journal of Managerial Psychology" 2007, vol. 22, no 4.
 14. Scott P.B., Knowledge workers: social, task and semantic network analysis, "Corporate Communications: An International Journal" 2005, vol. 10, no 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu