BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejczyk-Kita Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Redundancja zasobów jako narządzie rozwoju przedsiębiorstwa
Resources Redundancy as a Tool of Enterprise Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 189-194, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Zasoby przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise resources, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł opisuje problematykę zasobów, ich redundancji i budowania wzrostu organizacji przez kształtowanie odpowiednich nadmiarów zasobów. Ostatni punkt stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy odpowiednia konfiguracja zasobów i ich redundancja może być impulsem do rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of resources, resources redundancy, and developing organisation growth by creating appropriate resources redundancy. The last part of the article is an attempt to answer the question whether appropriate resources configuration and resources redundancy can be the impulse for enterprise growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Managment" 1991, vol. 17, no 1.
  2. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność, Warszawa 1995.
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Krupski R., Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 5.
  5. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009, za: K. Obłój, Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5.
  6. Krupski R., Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2003.
  7. Osbert-Pociecha G., Elementy teorii elastyczności organizacji - określenia, definicje, problemy, [w:] Elastyczność organizacji, R. Krupski (red.), UE, Wrocław 2008.
  8. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997a.
  9. Perechuda K., Zarządzanie organizacją - metody, techniki, procedury, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997b.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu