BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Title
Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w ujęciu empirycznym
Growth Strategies of High-Tech Enterprises - Empirical Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 310-318, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Wysoka technika, Technologia, Innowacje
Knowledge management, High technique, Technology, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 61 przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Ich celem była identyfikacja strategii wzrostu przedsiębiorstw tegoż sektora. Uzyskane wyniki pokazują, że firmy high-tech dążą przede wszystkim do przywództwa technologicznego i innowacyjnego, opracowując nowe technologie na podstawie własnego zaplecza B+R i wykorzystując także zewnętrzne źródła jej pozyskania, stosując głównie podejście personalizacji w zarządzaniu wiedzą. Korzystają przy tym z różnych ścieżek rozwoju produktu i rynku, w zależności od szans, jakie stwarza im otoczenie. (abstrakt oryginalny)

The results of research conducted in 61 high-tech enterprises are discussed in this paper. The growth strategy identification of these enterprises was the aim of the research. The obtained results show that high-tech companies aspire to the technological and innovative leadership, creating new technologies supported by own R&D base and using also external sources of gaining technology, applying mainly personalization as the approach of knowledge management. They also use various paths of the development of product and market, depending on the opportunities which are created by the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Classification of High - Technology Product and Industries, Working Party no. 9, Industry Committee on Industrial Statistics, OECD 1995.
  2. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
  3. Krupski R., O szkole zasobów zarządzania strategicznego inaczej, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
  4. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
  5. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
  6. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu