BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukawer Edward (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Title
Racjonalność gospodarowania w socjalizmie jako przedmiot sporów i dociekań
Rationality in Socialist Economy : Debates and Research
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 7-22, bibliogr. 56 poz.
Keyword
Racjonalność gospodarowania, Socjalizm, Przegląd literatury
Economic rationality, Socialism, Literature review
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przedstawiono historię i dzień dzisiejszy problematyki racjonalności gospodarowania w socjalizmie.

The rationality of socialist economy has been widely debated both in the east and the west. In Soviet Russia, in conformity to opinions prevailing at the time, the problems of nonmonetary direct goods exchange aroused general interest already in 1920. Attempts at practical implementation of such system were abandoned with the introduction of NEP (New Economic Policy). Bourgeois economists debated the problem of rationality of socialism as soon as in the period between two world wars. They held widely disparate opinions: from total denial of any rational character of socialist economy to proclaiming the superiority of socialism over capitalism. Western marxists, in their controversy with critics of socialism, attempted to solve the dilemma whether the rationality of the system ought to be based on centralism or decentralization of economic activity. In the forties and fifties the issue of optimum performance was widely discussed in the USSR. It consisted in the attempt to relate the monetary value measure of the plan items to the final balance. The economists suggested to solve the problem relying upon objective assessment of the value, or upon the costs in feedback relations. In the case of Poland, two development stages can be distinguished. At the turn of the fifties and the sixties, attempts were undertaken to formulate the principles and characteristics of rationality in socialist economy. Various types of turnover and distribution systems were assessed. Since the end of the decade of seventies principal emphasis was laid upon such issued as economic activity directed at multiple objectives, relation between rationality in macro and micro scales, and the role of time factor in decision-making process. Rationality in global approach was also discussed. The effects of entropy in economic relations were considered in the studies thus, the research entered a completely new stage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aftalion A., Les fondements du socialisme, Paris 1923.
 2. Barone E., Zasady ekonomii politycznej, Krabów 1938.
 3. Bauer R., Beksiak J., Dulski S., Góra S., Nowacki S., Wakar A., Zieliński J., Zarys teorii gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1965.
 4. Bettelheim Ch., Les problemes theoriques et pratiques de la planification, Paris 1946.
 5. Вojarskij A. J., K woprosu о primienienii matiematiki w ekonomikie, "Woprosy Ekonomiki" 1961, nr 2.
 6. Вruckus В., Plan i rynek w gospodarstwie Rosji Sowieckiej, "Ekonomista" 1937, nr 4.
 7. Bruckus В., Socjalisticzeskoje chozjajstwo. Tieoreticzeskije mysli po powodu russkogo opyta, Berlin 1923.
 8. Brus W., Ogólne problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1961.
 9. Chaczaturow Т., Metody ekonomicznego porównywania wariantów inwestycyjnych, "Ekonomista" 1950, nr 3.
 10. Czajanow A., Problema chozjajstwiennogo uczota w socjalisticzeskom gosudarstwie, "Ekonomiczeskaja Żizń" 1920, nr 225 i 231.
 11. Czernomordik D., Effiektiwnost kapitalnych wlożenij i tieoria wosproizwodstiva, "Woprosy Ekonomiki" 1949, nr 6.
 12. Czernomordik D., O chozjajstwiennom rasczotie kak ekonomiczeskoj katiegorii, "Woprosy Ekonomiki" 1958, nr 8.
 13. Diaczenko W., Obiektiwnyje osnowy chozjajstwiennogo rasczota, "Woprosy Ekonomiki" 1956, nr 1.
 14. Dickinson H. D., Economics of Socialism, Oxford University Press, London 1939.
 15. Dobb M., Teoria ekonomii a socjalizm, Warszawa 1959.
 16. Góra S., Knyziak Z., Współpraca krajów RWPG a rachunek ekonomiczny, Warszawa 1966.
 17. Haley В. F. (ed.), A Survey of Contemporary Economics, t. II: Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1960.
 18. Hayek F. A. v. (ed.), Collectivist Economic Planning, London 1947.
 19. Heimann E., On Economic Planning, "Social Research", t. XVII, nr 3, wrzesień 1950.
 20. Heimann E., Planning and the Market System, "Social Research", t. I, nr 4, listopad 1934.
 21. Instrukcja ogólna w sprawie metodyki badań ekonomicznej efektywności inwestycji, Warszawa 1962.
 22. Jemielianow A., O mietodach opredielenija ekonomiczeskoj effiektiwnosti primienienija maszin w sowietskom chozjajstwie, "Woprosy Ekonomiki" 1949, nr 11.
 23. Kalecki M., Rakowski M., Uogólnienie wzoru efektywności inwestycji, "Gospodarka Planowa" 1959, nr 11.
 24. Kamiński B. i Łukaszewicz A. (red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980.
 25. Kantorowicz L., Rachunek ekonomiczny optymalnego wykorzystania zasobów, Warszawa 1961.
 26. Konson A., Niekotoryje woprosy analiza ekonomiczeskoj effiektiwnosti wniedrenija nowoj tiechniki, "Wiestnik Statistiki" 1955, nr 5.
 27. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogólne, Warszawa 1959.
 28. Lange O., Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1958.
 29. Lange O., O teorii ekonomicznej gospodarki socjalistycznej - Pisma ekonomiczne i społeczne 1930-1960, Warszawa 1961.
 30. Lerner A. P., Economic Theory and Socialist Economy, "The Review of Economic Studies", t. II, październik 1934.
 31. Lerner A. P., Theory and Practice in Socialist Economics, "The Review of Economic Studies", t. VI, październik 1938.
 32. Łurie A. Ł., O matiematiczeskich mietodach reszenija zadacz na optimum pri planirowanii - socjalisticzeskogo chozjajstwa, Moskwa 1964.
 33. Madej Z., Zysk w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1963.
 34. Mises L. von, Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, Jena 1922.
 35. Mstislawskij P., Niekotoryje woprosy effiektiwnosti kapitalowłożenij w sowietskom chozjajstwie, "Woprosy Ekonomiki" 1949, nr 6.
 36. Mujżel J., Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1963.
 37. Mujżel J. i Marszałek A. (red.), Zarys teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1980.
 38. Niemczynow W. (red.), Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych, część I, Warszawa 1961.
 39. Notkin A., Zagadnienia określania ekonomicznej efektywności inwestycji w przemyśle ZSRR, Warszawa 1955.
 40. Nowożyłow W., Zagadnienia rozwoju gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1976.
 41. Pareto V., Manuel d'économie politique, Paris 1927.
 42. Piereslegin W., Niekotoryje woprosy tieorii i praktiki chozrasczota, "Finanz SSSR" 1956, nr 3.
 43. Robbins L., Wielkie przesilenie gospodarcze, Kraków 1937.
 44. Rolow A., Rachunek ekonomiczny w handlu zagranicznym, Warszawa 1960.
 45. Schumpeter J. A., Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1946.
 46. Strumilin S., Problemy trudowogo uczota, "Wiestnik Truda" 1921, nr 1-2.
 47. Sweezy P. M., Socialism, New York-Toronto-London 1949.
 48. Sztyber W., Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1973.
 49. Taylor F. M., The Guidance of Production in a Socialist State, "The American Economic Review", t. XIX, marzec 1929.
 50. Tipowaja mietodika opredielenija ekonomiczeskoj effiektiwnosti kapitalnych włożenij i nowoj tiechniki w narodnom chozjajstwie SSSR, Moskwa 1960.
 51. Waag Ł. A., Obszczije woprosy ocenki effiektiwnosti nowoj tiechniki, Moskwa 1958.
 52. Warga E., Isczislenije stoimosti proizwodstiva w biezdienieżnom chozjajstivie, "Ekonomiczeskaja Żizń" nr 269 z 1920.
 53. Wilczyński W., Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, Warszawa 1965.
 54. Woronin S. W. i Szmielew K. F. (red.), Dienieżnoje obraszczenije i kredit, t. I: Dienieżnoje obraszczenije w Rossii i zagranicej w gody wojny i rewolucji (1914-1921), Piotrogród 1922.
 55. Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu w ZSRR, Warszawa-Łódź 1948.
 56. Zieliński J. G., Rachunek ekonomiczny w socjalizmie, Warszawa 1961.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu