BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podolec Barbara (Wydział Zarządzania)
Title
Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk
Research on Territorial Allocation of Phenomena
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 173-181, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Metody taksonomiczne, Analiza przestrzenna, Analiza porównawcza, Województwo, Usługi
Taxonomic methods, Spatial analysis, Comparative analysis, Voivodship, Services
Note
summ., rez.
Abstract
W niniejszej pracy przedstawiono metodę pozwalającą ustalić, czy rozmieszczenie jednostek terytorialnych, zróżnicowanych pod względem poziomu badanego zjawiska, ma charakter losowy, czy też nie. Przy identyfikacji rozmieszczenia jednostek brane jest pod uwagę ich zgodne sąsiedztwo, wyrażone liczbą par sąsiadujących jednostek terytorialnych o tym samym poziomie badanego zjawiska. (fragment tekstu)

The study presents the method of comparative intensity levels examination of particular phenomena in neighbouring territorial units. The method allows to determine whether the variance of the examined phenomenon is territorially conditioned. If so, groups of adjoining territorial units indicating similar characteristics would undoubtedly appear. Examples of the method application are included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wrocławskiego, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 1973, z. 61.
  2. Berry B'. J. L., A Method for Deriving Multi-Factor Uniform Regions, "Przegląd Geograficzny" 1962, z. 2.
  3. Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1974, nr 1.
  4. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa 1969.
  5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
  6. Podolec B,. Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., Metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS 1980, z. 113.
  7. Podolec В., Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 1981, nr 138.
  8. Yoshiyuki Ohno, Kunio Aoki, Nobuo Aoki, A Test of Significance for Geographic Clusters of Disease, "International Journal of Epidemiology" 1979, Vol. 8, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu