BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miklaszewski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Uwagi o stanie teorii integracji w literaturze zachodniej
Comments on the State of Theory of Integration in Western Economic Literature
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 183-193, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Teoria integracji, Gospodarka światowa, Integracja gospodarcza, Przegląd literatury
Integration theory, World economy, Economic integration, Literature review
Note
summ., rez.
Abstract
Koncepcje integracji funkcjonujące w literaturze zachodniej ulegają istotnej ewolucji, chociaż proces ten ujawnia się w różnych okresach ze zmieniającym się natężeniem. Przyczyn tego rodzaju przemian ekonomiści marksistowscy doszukują się przede wszystkim w zmieniających się warunkach i rzeczywistości polityczno-gospodarczej, z tym że bardziej eksponowane są czynniki ekonomiczne sensu stricte. Literatura polska, jak również literatura innych krajów socjalistycznych wyodrębnia w zasadzie dwa przeciwstawne nurty badawcze, tzn. neoliberalizm, który propaguje "globalizm lub uniwersalizm, czyli multilateralizm względnie funkcjonalizm integracyjny" oraz "regionalizm zwany instytucjonalizmem bądź dyryżyzmem. (fragment tekstu)

Marxist theory of integration has examined modern integration thought in Western literature in two different aspects - economic and political. It has considered them as two independent scientific approaches. But a more detailed critical analysis four theories: pluralism, federalism, functionalism and neofunctionalism shows that economic approach is essentially interrelated with these theories. In result the origin of Western European integration concept should looked for in politics, broadly understood. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Binswanger H. Ch., Allgemeine Theorie der Integration, Weltwirtschaftliches Archiw 1963, Band 90, Heft 2.
 2. Bracewell-Milnes, Economic Integration in East and West, London 1976.
 3. Brugmans H., Duclos P., La Federation contemporaine, Leyde 1963.
 4. Demain l'Europe sans frontieres, Paris 1958.
 5. Etzoni A., Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Force, New York 1965.
 6. France, Germany and the Western Alliance: A Study of Elite Attitudes on European Integration and World Politics, New York 1967.
 7. Friedrich С. J., Trends of Federalism in Theory and Practice, New York 1968.
 8. Haas Е. В., Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration, "International Organization" nr 2/1976.
 9. Haber A., Doktryna integracyjna NRF, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
 10. Harrison R. J., Europe in Questions, Theories of Regional International Integration, London 1974.
 11. Heraud G., Les principes de federalism e et la federation Еurорéenne, Paris 1968.
 12. Inglehart R., An End to European Integration?, "American Political Science Review", March 1967.
 13. International Encyclopedia of Social Science. New York 1968, v. 7.
 14. International Political Communities, An Anthology, New York 1966.
 15. Jacob A. E., Toscano J. V., The Integration of Political Communities, Philadelphia 1964.
 16. Kaplan M., Systems and Process in International Politics, New York 1957.
 17. Machlup F., A History of Thought on Economic Integration, London 1977.
 18. Maksimowa M., Osnownyje problemy imperialisticzeskoj integracji, Moskwa 1971.
 19. Mally G., The European Community in Perspective, The New Europe, The United Stated and the World, Massachusetts 1973.
 20. Marc A., Europe: Terre Decisive, Paris 1959.
 21. Pentland Ch., International Theory and European Integration, New York 1973.
 22. Plischke E., Systems of Integrating the International Community, Princenton 1964.
 23. Puchała D., Integration and Disintegration in Franco-German Relation 1954-1965, "Inter-national Organization" 2/1970.
 24. Puchała D., International Transaction and Regional Integration. "International Organization" nr 4/1970.
 25. Quantitive International Politics, New York 1968
 26. Sannwald R., Stohler J., Economic Integration: Theoretical Assumptions and Consequences of European Unification, Princeton 1959.
 27. Schmiegelow M., System Change or System Maintenance. Problems of Functionalism in European Monetary Integration, UCL Institut des Sciences Politiques et Sociales, Louvain La Neuve, Mai 1978.
 28. Spinelli A., The Eurocrats: Conflict and Crisis in the European Community, Baltimore 1966.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu