BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimas Barbara (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu)
Title
Procesy globalizacji gospodarki jako wyzwanie dla krajowych welfare states
Economy Globalization Processes as a Challenge for National Welfare States
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 239-249, rys., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Konkurencyjność, Redystrybucja dochodów, Dochody, Koszty pracy, Rynek pracy
Competitiveness, Redistribution of income, Income, Labour costs, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadnicze wyzwanie dla krajowych welfare states w procesie globalizacji stanowi dziś zdolność gospodarek do sprostania wymogom konkurencji. Przygotowanie do sprostania tym wyzwaniom to jeden z głównych powodów zainteresowania racjonalizacją, a nawet ograniczeniami społecznych funkcji państwa. Wśród fundamentalnych wyzwań dla państw opiekuńczych jest to dotyczące faktu, że globalizacja i konkurencyjność gospodarki wymusza z jednej strony konieczność ograniczania kosztownych funkcji opiekuńczych, z drugiej zaś - na skutek generowania nowych problemów społecznych - zwiększenie aktywności socjalnej państwa. Polityka społeczna państwa musi dziś poszukiwać metod pogodzenia ze sobą dążeń do wzrostu konkurencyjności oraz tworzenia warunków bezpieczeństwa socjalnego, społecznej solidarności. (abstrakt oryginalny)

The ability of economies to meet the requirements of competition is today a key challenge for national welfare states in the process of globalization. Preparing to meet these challenges is one of the main reasons of interest in rationalizing and even in social constraints of the state's functions. One of the fundamental challenges for welfare states refers to the fact that globalization and competitiveness of economy forces on one hand the need to reduce costly welfare functions, and on the other, due to the generation of new social problems, an increased social activity of the state. Now social policy of the state has to look for methods to reconcile efforts to increase competitiveness and create conditions for social security and social solidarity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anioł W., Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2005, nr 8.
 2. Bukowska B., Jak zmienia się państwo opiekuńcze w Europie Zachodniej, [w:] Przyszłość państwa opiekuńczego, Świat - Europa - Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2008.
 3. Czapka M., Klimas B., Polityka społeczna a uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju i konkurencyjności gospodarki, [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym, red. K. Malik, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
 4. Dzierzgowski J., Globalizacja i praca - przegląd dyskusji, "Polityka Społeczna" 2006, nr 3.
 5. Golinowska S., Ład instytucjonalny w sferze społecznej, Working Paper no. 20, INE PAN, Warszawa 2000.
 6. Golinowska S., Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state), [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa 2003.
 7. Golinowska S., Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, "Polityka Społeczna" 2005, nr 11-12.
 8. Golinowska S., Boni M., Nowe dylematy polityki społecznej, CASE, Warszawa 2006.
 9. Góra M., Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista" 2003, nr 1.
 10. Kaźmierczak T., Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red.T. Kaźmierczak, M. Rymsza, ISP, Warszawa 2007.
 11. Klamut M. (red.), Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Klimas B., Polityka społeczna w nowej gospodarce, [w:] Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu - ujęcie regionalne, red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.
 13. Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 14. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa, kontrowersje i nieporozumienia, [w:] Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, red. J. Małkowski, PTE, Warszawa 2005.
 15. Rutkowski W., Nierówności i wzrost gospodarczy, "Polityka Społeczna" 2008, nr 5-6.
 16. Rymsza M., W poszukiwaniu równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym, [w:] Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rym¬sza, ISP, Warszawa 2005.
 17. Sadowski Z., Rola państwa w epoce globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 18. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1989.
 19. Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki - globalizacja - demokracja - państwo narodowe, Wyd. Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.
 20. Zaorska A., Ewolucja państwa i jego działalności, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 21. Zienkowski L., Alternatywne scenariusze rozwoju gospodarki w nadchodzącym ćwierćwieczu, [w:] Wyzwania wobec polityki gospodarczej, red. J. Tarajkowski, PTPN, Poznań 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu